Tutkinnon osan arviointi

URHEILUVALMENTAUTUMINEN

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • harjoittelee määrällisesti ja laadullisesti riittävästi saavuttaakseen tavoitteensa
  • suunnittelee valmentautumisen yhdessä muiden valmennuksen sidosryhmien kanssa
  • toteuttaa omaa kokonaisvaltaista harjoitteluaan ja yhdistää sen toimivalla tavalla opiskeluun sekä muuhun elämään.
  • analysoi, kehittää ja seuraa omaa harjoitteluaan yhdessä valmentajien kanssa
  • toimii oman alansa ja kilpaurheilun eettisten periaatteiden ja puhtaan urheilun arvojen mukaisesti

 

URHEILUVALMENTAUTUMINEN 1

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Urheiluvalmentau-tuminen

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Tavoitteellisuus ja motivaatio osaa määritellä tavoitteitaan ja osaa laatia suunnitelman saavuttaakseen ne. osaa määrittelee selkeästi tavoitteitaan ja pyrkii niitä kohti osaa määritellä tarkasti tavoitteitaan ja pyrkii aktiivisesti niitä kohti
Lajiosaaminen hallitsee lajinsa fyysiset ja psyykkiset vaatimukset tyydyttävästi hallitsee lajinsa fyysiset ja psyykkiset vaatimukset hyvin hallitsee lajinsa fyysiset ja psyykkiset vaatimukset kiitettävästi
Vuorovaikutus ja yhteistyö osaaminen toimii vuorovaikutus-tilanteissa asiallisesti

 

toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutus-tilanteissa

 

toimii erilaisissa vuorovaikutus-tilanteissa rakentavasti ja oma-aloitteisesti kehittäen osapuolten välistä toimintaa
tekee vastuullaan olevat tehtävät tarviten ajoittain ohjausta

 

tekee omatoimisesti vastuullaan olevat tehtävät

 

toimii vastuullisesti, yhteistyökykyi-sesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä
ottaa asiallisesti vastaan palautetta

 

ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa sen perusteella
Ongelmanratkaisu-osaaminen tarvitsee ohjausta erilaisten ongelmatilantei-den ratkaisussa osaa ratkaista erilaisia ongelmatilan-teita pääsääntöisesti itse osaa ratkaista erilaiset ongelmatilanteet pääsääntöisesti itse ja osaa tarvittaessa pyytää ohjausta erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisuissa
Kuormitus ja palautuminen ymmärtää kokonaiskuormi-tuksen vaikutuksen oppimiskykyyn sekä kehittymiseen urheilussa ja opiskelussa ymmärtää kokonaiskuormi-tuksen vaikutuksen ja analysoi omaa tekemistään ymmärtää kokonaiskuormi-tuksen vaikutuksen, analysoi omaa tekemistään ja tekee tarvittavia muutoksia
Henkilökohtainen opiskelun- ja valmentautumisen suunnittelu (HOVS)

 

osaa laatia yhdessä valmentajan ja opinto-ohjaajan kanssa urheilun ja opiskelun yhdistämissuunnitelman,

tarviten ajoittain ohjausta

 

osaa laatia yhdessä valmentajan ja opinto-ohjaajan kanssa urheilun ja opiskelun yhdistämissuunnitelman

 

osaa laatia omatoimisesti, yhteistyössä valmentajan ja opinto-ohjaajan kanssa urheilun ja opiskelun yhdistämissuun-nitelman

 

 

 

URHEILUVALMENTAUTUMINEN 2 ja 3

Urheiluvalmentautuminen 1 LISÄKSI SEURAAVAT

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Urheiluvalmentau-tuminen

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Urheiluvalmentautu-misprosessin hallinta

 

tarvitsee ajoittain ohjausta harjoittelun kokonaisuuden hallinnassa

 

työskentelee valmennuspro-sessissa omatoimisesti, sujuvasti ja tavoitteellisesti

 

hoitaa työnsä itsenäisesti, järjestelmällisesti ja innovatiivisesti sovittaen sen työympäristönsä muuhun toimintaan

 

URHEILUVALMENTAUTUMINEN 4 ja 5

Urheiluvalmentautuminen 2 ja 3 LISÄKSI SEURAAVAT

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Urheiluvalmentautu-minen

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Henkilökohtaisen opiskelu- ja valmentautumissuun-nitelman seuranta ja dokumentointi toteuttaa laadittua harjoitussuunni-telmaa sovelletusti, kirjaa oman harjoittelunsa ja käy sen läpi yhdessä valmentajan kanssa toteuttaa harjoitussuunni-telmaa, kirjaa oman harjoittelunsa ja käy sen läpi yhdessä valmentajan kanssa, analysoi omaa tekemistä. toteuttaa harjoitussuunni-telmaa, seuraa harjoittelua aktiivisesti harjoituspäivä-kirjan avulla ja kehittää harjoitteluaan tarvittaessa yhteistyössä valmentajien kanssa
Kilpailutilanteessa toimiminen

 

tunnistaa avustetusti vahvuutensa ja menestyspoten-tiaalinsa kilpailutilanteessa tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa kilpailutilantees-sa ja tekee avustetusti suunnitelman niiden kehittämiseksi tunnistaa ja analysoi vahvuutensa ja heikkoutensa kilpailutilanteessa ja tekee suunnitelman niiden kehittämiseksi

 

URHEILUVALMENTAUTUMINEN 6 ja 7

Urheiluvalmentautuminen 1, 2, 3, 4 ja 5 LISÄKSI SEURAAVAT

Arvioinnin kohde Arviointikritee-rit
Urheiluvalmentautu-minen

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Elämän- ja ajanhallintaosaaminen tarvitsee ajoittain ohjausta oman elämänhallinta-taitojen kehittämiseksi osaa keskeisimmät elämänhallinta-taidot osaa kehittää omia elämänhallinta-taitojaan
suunnittelee omaa ajankäyttöään tarviten ajoittain ohjausta suunnittelee omaa ajankäyttöään suunnittelee omaa ajankäyttöään ja priorisoi työtehtäviään
Eettinen osaaminen toimii yhteiskunnan, oman alansa ja urheilun arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti, tarviten ajoittain ohjausta toimii yhteiskunnan, oman alansa ja urheilun arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti toimii aina yhteiskunnan, oman alansa ja urheilun arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
kannattaa dopingin vastaista työtä ja toimii puhtaan urheilun periaatteiden mukaisesti

 

edistää toiminnallaan dopingin vastaista työtä ja toimii puhtaan urheilun periaatteiden mukaisesti. Osallistuu aiheeseen liittyvään opetukseen ja ohjaukseen edistää toiminnallaan dopingin vastaista työtä ja toimii puhtaan urheilun periaatteiden mukaisesti. Osallistuu aktiivisesti aiheeseen liittyvään opetukseen ja ohjaukseen

 

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu