4.2.5 Ympäristöanalytiikka 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa tehdään työpaikan kemiallisia, fysikaalisia, aistinvaraisia tai mikrobiologisia testauksia tai tuotekehitystöitä. Työskentelyyn kuuluu näytteen otto, näytteen käsittely ja mittaus sekä tulosten käsittely ja raportointi. Työskentelyssä käytetään erilaisia laboratorion mittalaitteita. Työskentelyssä otetaan huomioon laboratorion laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Työskentelyssä hyödynnetään tietoja kemikaalien ominaisuuksista. Opiskelija työskentelee turvallisesti ja siististi. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • ottaa ja käsitellä ympäristönäytteen
  • suunnitella ja tehdä kemiallisia, fysikaalisia, aistinvaraisia tai mikrobiologisia määrityksiä
  • työskennellä laatuvaatimusten mukaisesti
  • laskea ja raportoida tulokset.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee hallita laboratoriotöiden perusteet: liuosten valmistaminen, vaa’an ja välineiden käyttö ja puhtaanapito. Hän on perehtynyt kemikaalien ominaisuuksiin, laboratorion turvallisuus- ja laatuvaatimuksiin ja töissä syntyvien jätteiden käsittelyyn. Hän osaa kirjoittaa työpäiväkirjaa ja raportoida tuloksista. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen täytyy suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla. Tutkinnon osan toteutus muotoutuu työpaikan mukaan. Työskentelyssä käytetään kunkin työpaikan ohjeita ja välineitä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Työelämätaidot, valinnainen 3 osp
Muuta tietoa Valinnainen tutkinnon osa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi