4.1.1 Laboratorion perustyöt 40 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee mitta- ja painoanalyysejä. Työskentelyyn kuuluu näytteen otto, näytteen käsittely ja mittaus sekä tulosten käsittely. Töissä käytetään laboratorion peruslaitteita, kuten vaakaa, pH-ja johtokykymittareita sekä titraattoreita. Työskentelyssä otetaan huomioon laboratorion laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Työskentelyssä hyödynnetään tietoja kemiallisista reaktioista ja kemikaalien ominaisuuksista.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella työnsä ja noudattaa työaikoja
 • hakea työssä tarvittavat välineet ja laitteet
 • valita kemikaalit työhönsä ja hakea tietoa niiden turvallisesta käytöstä
 • laskea liuoslaskuja ja valmistaa tarvittavat liuokset ja käyttää työssään laboratorion mittavälineitä
 • käyttää ja virittää laboratorion peruslaitteita, kuten vaakaa, pH- ja johtokykymittareita, lämmityslaitteita tai titraattoreita sekä pitää ne toimintakuntoisina
 • ottaa näytteen ja käsitellä sen sekä tehdä näytteestä titraukseen perustuvan mitta-analyysin,painoanalyysin tai laadullisen analyysin
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä sekä huolehtia välinehuollosta työn jälkeen
 • noudattaa laboratorion laatuvaatimuksia
 • käsitellä ja hävittää kemikaaleja
 • laskea tulokset mittausten perusteella ja arvioida tulosten oikeellisuutta
 • laatia työstään vaadittavan raportin
 • arvioida omaa toimintaansa yritystoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta
 • tarvittaessa ottaa yhteyttä laboratorioalan yrityksiin
 • käyttää tietokonetta ja yleisimpiä valmisohjelmia, kuten tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia, laboratorio-laadun ylläpitämisessä
 • toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa
Kirijakso Mikäli opiskelija aloittaa opiskelun kesken tutkinnon osan, tulee hänen osata vähintäänkin liuosten valmistaminen, vaa’an ja perusvälineiden käyttö sekä puhtaanapito. Hän on myös perehtynyt kemikaalien ominaisuuksiin ja töissä syntyvien jätteiden käsittelyyn sekä laboratorion turvallisuuteen. Mikäli hänellä ei ole tätä osaamista, hänen täytyy suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Harjoitustyöt tehdään oppilaitoksen laboratorioissa työohjeiden mukaisesti. Harjoitustöihin liittyvät laskut lasketaan ja raportoidaan tulokset. Analyysitöissä käytetään vastaavanlaisia välineitä kuin työelämässä.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiä tutkinnon osia.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Harjoitustyöt toteutetaan joko yksilötöinä tai muutaman opiskelijan ryhmissä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.  Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikan perustaidot 1 osp
Ongelmanratkaisu työelämässä 2 osp
Matematiikka, valinnainen 3 osp:
(Yhtälöt työvälineenä 1 osp, Yrittäjän matematiikka 2 osp)
Työelämän englanti 2 osp
Opiskelutaidot 2 osp
Työelämän fysiikka 1 osp
Työelämän kemia 1 osp
Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot 1 osp
Yhteiskuntataidot 1 osp
Työelämätaidot 1 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa luodaan pohja hyvälle laboratoriotyöskentelylle. Opiskelija osaa hyödyntää perustyöskentelytaitoja ja soveltaa oppimaansa erilaisissa laboratorioalan toimintakokonaisuuksissa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu erilaisiin laboratorioalan yrityksiin. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija perehtyy laboratorioon osana yritystä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi