Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Analyyttiset perustyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Analyysien tekeminen

 • Laboratoriovälineiden käyttö ja puhdistus
 • Laboratorion siisteyden ylläpito ja työturvallisuus
 • Kemikaalituntemus
 • Kemikaalien punnitseminen
 • Mittavälineiden käyttö
 • Mittaliuoksen valmistus
 • Näytteen otto ja esikäsittely
 • Laadullinen analysointi
 • Peruslaitteiden käyttö ja ylläpito
 • Ergonomiset työskentelytavat
 • Jätteiden käsittely
 • Laboratorion ensiapu
Opiskelija perehtyy teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioiden työskentelytapoihin. Hän valmistaa työohjeen mukaan liuoksia, ottaa näytteen ja esikäsittelee sen, punnitsee, pipetoi ja käyttää laboratorion peruslaitteita. Opiskelija tutustuu gravimetriseen ja titrimetriseen analytiikkaan. Opiskelija laskee liuoslaskuja. Hän perehtyy töissä tarvittavien kemikaalien ominaisuuksiin, käyttöön ja varastointiin sekä hakee tietoa kemikaaleista. Hän työskentelee turvallisesti ja siististi. Opiskelija toimii laboratorion laatujärjestelmän mukaisesti. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla työohjeen tulkintaa, kemikaalien käyttöä, välineiden ja laitteiden käyttöä ja toimintakuntoon saattamista, työraportin laadintaa ja laskujen laskemista sekä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija esittää saamansa analyysituloksen ja arvioi sen oikeellisuutta ja mahdollisia virhelähteitä.

Opettaja arvioi ja ohjaa oppimista saatujen analyysitulosten ja työpäiväkirjan perusteella. Opettaja ja opiskelija arvioivat oppimista erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan ePortfolioon opettajan ohjauksella.
Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa

Kemialliset analyysit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kemiallisten analyysien tekeminen

 • Mitta-analyysit
 • Painoanalyysit
 • Laadullinen analysointi
 • Analyysitulosten käsittely ja laadun varmistus, tietokoneen käyttö tulosten käsittelyssä
 • Työn raportointi
Opiskelija hakee tarvittavat kemikaalit ja välineet, valmistaa työssä tarvittavat liuokset ja tekee mitta-, paino- tai laadullisen analyysin työohjeen mukaan. Hän laskee tulokset ja arvioi tulosten oikeellisuutta sekä seuraa mittavälineiden toimintakuntoa ja luotettavuutta.
Hän pitää laboratoriopäiväkirjaa ja kirjoittaa työselostuksia. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla työohjeen tulkintaa, kemikaalien käyttöä, välineiden ja laitteiden käyttöä ja toimintakuntoon saattamista, työraportin laadintaa ja laskujen laskemista sekä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija esittää saamansa analyysituloksen ja arvioi sen oikeellisuutta ja mahdollisia virhelähteitä.

Opettaja arvioi ja ohjaa oppimista saatujen analyysitulosten ja työpäiväkirjan perusteella. Opettaja ja opiskelija arvioivat oppimista erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan ePortfolioon opettajan ohjauksella.
Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa

Analyysit pienlaitteilla

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pienlaiteanalyysien tekeminen

 • Mitta-analyysit
 • Painoanalyysit
 • Laadullinen analysointi
 • Analyysitulosten käsittely ja laadun varmistus, tietokoneen käyttö tulosten käsittelyssä
 • Työn raportointi
Opiskelija tarkistaa ja virittää laitteet mittausta varten. Hän hakee tarvittavat kemikaalit ja välineet, valmistaa työssä tarvittavat liuokset ja tekee mittaukset.

Opiskelija pitää laboratoriopäiväkirjaa ja kirjoittaa työselostuksia.

Hän käyttää tietoteknisiä sovelluksia tulosten käsittelyyn ja dokumentointiin. Hän laskee tulokset ja arvioi tulosten oikeellisuutta sekä seuraa laitteiden toimintakuntoa ja luotettavuutta. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla työohjeen tulkintaa, kemikaalien käyttöä, välineiden ja laitteiden käyttöä ja toimintakuntoon saattamista, työraportin laadintaa ja laskujen laskemista sekä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija esittää saamansa analyysituloksen ja arvioi sen oikeellisuutta ja mahdollisia virhelähteitä.

Opettaja arvioi ja ohjaa oppimista saatujen analyysitulosten ja työpäiväkirjan perusteella. Opettaja ja opiskelija arvioivat oppimista erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelijat vertaisarvioivat toistensa oppimista. Opiskelija dokumentoi oppimisprosessiaan ePortfolioon opettajan ohjauksella.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa

Analyysit työpaikalla

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pienlaiteanalyysien tekeminen
Työelämän laboratorioiden erilaiset analyysitehtävät.
Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikan laboratorion työskentelytapoihin. Hän valmistaa työpaikan työohjeen mukaan liuoksia, ottaa näytteen ja esikäsittelee sen, punnitsee, pipetoi ja käyttää laboratorion peruslaitteita. Hän tekee mitta-, paino- tai laadullisen analyysin työpaikan ohjeiden mukaan. Hän syöttää saamansa tulokset työpaikan tietojärjestelmään. Opiskelija perehtyy työpaikan laatujärjestelmään ja toimii sen mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työpaikkaohjaaja sopivat työssäoppimisjakson aikana opittavista töistä. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työpaikan toimintatapoihin ja seuraa opiskelijan työskentelyä ja edistymistä. Opiskelija saa luvan itsenäiseen työskentelyyn, kun hän on saavuttanut laatujärjestelmän mukaisen työskentelyn tason. Työpaikkaohjaaja ja opettaja arvioivat yhdessä opiskelijan valmiuden näyttöön.
Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan työpaikalla tapahtuvaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa Työssäoppimispaikalla suoritetaan tutkinnon osan osanäyttö.