4.1.2 Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa tehdään orgaanisen kemian töitä kuten synteesejä, tislausta ja uuttoa sekä kromatografisia analyysejä. Työskentelyyn kuuluu orgaanisen laitteiston kokoaminen ja sillä työskentely sekä analyysinäytteen otto, käsittely, mittaus sekä tulosten käsittely. Synteesitöissä käytetään orgaanisen kemian peruslaitteita kuten pyöröhaihdutinta, refluksointi- ja tislauslaitteistoja, sulamispisteen mittauslaitetta, IR-laitetta sekä refraktometria. Analyysit tehdään kaasu-, neste-, pylväs- tai ohutlevykromatografisesti. Työskentelyssä hyödynnetään tietoja orgaanisista yhdisteistä ja niiden ominaisuuksista. Työskentelyssä otetaan huomioon laboratorion laatu- ja turvallisuusvaatimukset.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa
  • hakea tarvittavat kemikaalit ja välineet sekä koota tarvittavat laitteistot
  • toteuttaa orgaanisen kemian työn, seurata sen etenemistä ja säätää reaktiota tarvittaessa
  • noudattaa työturvallisuuteen ja analyysilaitteiden käyttöön liittyviä ohjeita
  • työskennellä laboratorion laatuvaatimusten mukaan
  • käsitellä jätteet ja siistiä työtilan
  • ottaa ja käsitellä näytteen sekä suorittaa kromatografisen analyysin
  • laskea vaaditut tulokset, arvioida saamiensa tulosten oikeellisuutta ja tutkitun yhdisteen puhtautta sekä raportoida tulokset
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee hallita laboratoriotöiden perusteet: liuosten valmistaminen, vaa’an ja välineiden käyttö ja puhtaanapito. Hän on perehtynyt kemikaalien ominaisuuksiin, laboratorion turvallisuus- ja laatuvaatimuksiin ja töissä syntyvien jätteiden käsittelyyn. Hän osaa kirjoittaa työpäiväkirjaa ja raportoida tuloksista. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen täytyy suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Harjoitustyöt tehdään oppilaitoksen laboratorioissa työohjeiden mukaisesti. Harjoitustöihin liittyvät laskut lasketaan ja raportoidaan tulokset. Analyysitöissä käytetään vastaavanlaisia välineitä kuin työelämässä.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiä tutkinnon osia.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Harjoitustyöt toteutetaan joko yksilötöinä tai muutaman opiskelijan ryhmissä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Englanti, valinnainen 3 osp:
(Interactive English, English around the world)
Taide ja kulttuuri, 2 osp
Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp
Liikunta ja terveystieto, 1 osp
Työelämän viestintä ja vuorovaikutus, 1 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi