Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka 
Laboratorioalaan liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija perehtyy laboratorioalan keskeisiin fysiikan periaatteisiin ja niiden käytännön sovelluksiin. Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia sekä käytännön harjoituksia liittyen laboratorioalalla tarvittavaan fysiikkaan. Opiskelija perehtyy yleismekaniikan kautta statiikkaan ja termodynamiikkaan.
Työelämän kemia 
Laboratorioalalla käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelijaa perehtyy laboratorioalalla käytettävien aineiden turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin tekemällä laboratorioalan harjoitustöitä ja etsimällä tarvittavia tietoja erilaisista oppimateriaaleista ja verkosta.
Laboratorioalalla käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tekee käytännön harjoituksia laboratorioalalla käytettävien kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.
Laboratorioalaan liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija perehtyy laboratorioalaan liittyviin kemian ilmiöihin tekemällä erilaisia laboratorioalan mittauksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa mekaniikan ja termodynamiikan perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan laboratorioalan työtehtävissä. Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa laboratorioalaan liittyvistä luonnontieteellisistä ilmiöistä ja niiden syistä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa kemiallisten aineiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn, sekä tähän liittyen käyttöturvallisuustiedotteiden hakemiseen ja niiden tulkintaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa luonnontieteiden lainalaisuuksia laboratorioalaan ja rakennusfysiikkaan liittyvissä sovelluksissa, esimerkiksi äänen läpäisevyyden ja kiinteistöjen rakenteissa vaikuttavien voimien suhteen.

Opettaja arvioi opiskelijan ymmärrystä laboratorioalaan liittyvistä kemiallisista ilmiöistä. Opettaja arvioi opiskelijan kykyä käsitellä kemikaaleja säännösten mukaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti sekä opiskelijan kysyä tulkita kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa  Fysiikka opiskellaan ensimmäisen vuoden aikana integroituna Laboratorioalan perustöihin.

Kemiaa opiskellaan samanaikaisopetuksena Laboratorioalan perustöiden kanssa.