Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

Teollisuuden tuotekehitys ja tuotetestaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotekehitys- ja testaustyöt

  • Aistinvarainen arviointi
  • Fysikaaliset testaukset
  • Mekaaniset testaukset
  • Mikrobiologiset testaukset
  • Tuotekehitystyöt
  • Analyysitulosten käsittely ja laadunvarmistus, tietoteknisten sovellusten käyttö tulosten käsittelyssä
  • Työn raportointi
  • Laitetuntemus
  • Jätteiden käsittely
Tutkinnon osassa tehdään kemiallisia, fysikaalisia, aistinvaraisia tai mikrobiologisia testauksia tai tuotekehitystöitä. Työskentelyyn kuuluu näytteen otto, näytteen käsittely ja mittaus sekä tulosten käsittely ja raportointi. Työskentelyssä käytetään erilaisia laboratorion mittalaitteita. Työskentelyssä otetaan huomioon laboratorion laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja hyödynnetään tietoja kemikaalien ominaisuuksista. Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työpaikkaohjaaja sopivat työssäoppimisjakson aikana opittavista töistä. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työpaikan toimintatapoihin ja seuraa opiskelijan työskentelyä ja edistymistä. Opiskelija saa luvan itsenäiseen työskentelyyn, kun hän on saavuttanut laatujärjestelmän mukaisen työskentelyn tason. Työpaikkaohjaaja ja opettaja arvioivat yhdessä opiskelijan valmiuden näyttöön.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan työpaikalla tapahtuvaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, vain yo