4.1.3 Bioanalytiikka 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa tehdään mikrobiologisia, biokemiallisia tai geeniteknisiä määrityksiä. Työskentelyyn kuuluu näytteen käsittely ja mittaus sekä tulosten analysointi. Töissä käytetään bioanalytiikan peruslaitteita, kuten autoklaavia, elektroforeesia, mikroskooppia sekä spektrometrejä. Työskentelyssä otetaan huomioon laboratorion laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Työskentelyssä hyödynnetään tietoja biokemiallisista reaktioista sekä otetaan huomioon biologisen materiaalin erityisominaisuudet.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa
  • ottaa, käsitellä ja säilyttää erilaisia biologisia näytteitä
  • valmistaa ja steriloida tarvittavat liuokset ja elatusaineet sekä steriloida tarvittavat välineet
  • tehdä mikrobiologisia, biokemiallisia tai geeniteknisiä määrityksiä soluista, solunosista tai solujen muodostamista yhdisteistä
  • tehdä laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia
  • käyttää työssä tarvittavia laitteita (esimerkiksi autoklaavia, elektroforeesia, fluorometria/spektrometria, mikroskooppia tai sentrifugia) ja huolehtia niiden kunnossapidosta
  • toimia laatuvaatimusten mukaisesti
  • laskea ja ilmoittaa tulokset asianmukaisesti
  • laatia työstään raportin ja arvioida tuloksia
  • hävittää biologiset jätteet ja kemikaalit turvallisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee hallita laboratoriotöiden perusteet: liuosten valmistaminen, vaa’an ja välineiden käyttö ja puhtaanapito. Hän on perehtynyt kemikaalien ominaisuuksiin, laboratorion turvallisuus- ja laatuvaatimuksiin ja töissä syntyvien jätteiden käsittelyyn. Hän osaa kirjoittaa työpäiväkirjaa ja raportoida tuloksista. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen täytyy suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Harjoitustyöt tehdään oppilaitoksen laboratorioissa työohjeiden mukaisesti. Harjoitustöihin liittyvät laskut lasketaan ja raportoidaan tulokset. Analyysitöissä käytetään vastaavanlaisia välineitä kuin työelämässä.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiä tutkinnon osia.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Harjoitustyöt toteutetaan joko yksilötöinä tai muutaman opiskelijan ryhmissä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Ympäristöosaaminen, valinnainen 2 osp
Media ja kulttuuri , 1osp
Työelämän ruotsi, 1 osp
Työkyvyn ylläpito, 1 osp
Kulttuurien tuntemus, 2 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi