4.1.4 Mittaukset ja laiteanalytiikka 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa tehdään spektrometrisiä analyysejä sekä testataan yhdisteitä ja materiaaleja aistien avulla tai erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla menetelmillä. Töissä käytetään spektrometrisiä laitteita kuten UV/Vis, AAS, ICP tai IR. Työskentelyssä otetaan huomioon laboratorion laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Työskentelyssä hyödynnetään tietoja kemiallisista reaktioista ja kemikaalien ominaisuuksista.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa
  • ottaa ja käsitellä näytteen
  • järjestää aistinvaraisen arvioinnin testejä tai valmistaa näytteet fysikaalisiin tai mekaanisiin testeihin
  • testata yhdisteitä ja materiaaleja aistiensa avulla tai testata materiaaleja erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla menetelmillä
  • hakea tietoa laitteen käyttöohjeesta, myös vieraskielisestä, ja toimia sen mukaisesti
  • tehdä spektrometrisen laiteanalyysin (esimerkiksi UV/VIS-, AAS- tai IR-analyysin) ja pitää laitteet toimintakuntoisina
  • laskea analyysin lopputulokset ja raportoida ne
  • noudattaa työturvallisuusohjeita sekä laatujärjestelmän vaatimuksia
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Harjoitustyöt tehdään oppilaitoksen laboratorioissa työohjeiden mukaisesti. Harjoitustöihin liittyvät laskut lasketaan ja raportoidaan tulokset. Analyysitöissä käytetään vastaavanlaisia välineitä kuin työelämässä.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiä tutkinnon osia.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Harjoitustyöt toteutetaan joko yksilötöinä tai muutaman opiskelijan ryhmissä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 8 osp. Työssäoppimisen aikana suoritettaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Ei ole
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Työssäoppimisjakson aikana opiskelija perehtyy laboratorioon osana yritystä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi