Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja ammattiosaamisen
näyttöjen suunnittelu
Opiskelija perehtyy oman alansa (logistiikan) perustutkinnon opetussuunnitelmaan ja näyttöaineistoon sekä tunnistaa työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen.

Opiskelija perehtyy lähiopetuksessa opettajan ohjauksessa tai itsenäisesti verkko-opintoina suomen koulutusjärjestelmään, koulutusmuotojen keskeisiin erovaisuuksiin, ammatilliseen koulutukseen ja oman alan opetussuunnitelmien perusteisiin ja näyttöaineistoihin opetushallituksen internet sivuilla.
Opiskelija tekee oppimistehtävän aiheista.

Opiskelija kartoittaa työpaikalla työssäoppimisen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivia työtehtäviä ja selvittää niiden arviointikohteet ja –kriteerit oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelmasta.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja ammattiosaamisen
näyttöjen toteuttaminen
Opiskelija tutustuu työelämäyhteistyöhön käytännössä sekä oppimistehtävän avulla. Opiskelija suorittaa oppimistehtävän liittyen eri osapuolien tehtäviin ja vastuisiin työssäoppimisjaksolla.

Opiskelija valmistelee yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäsoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelman.
Opiskelija selvittää työssäoppimispaikan työturvallisuusohjeet, toimii niiden mukaan sekä arvioi työhön liittyviä työturvallisuusriskejä erillisellä oppimistehtävällä.

Opiskelija tekee oppimistehtävän perehdyttämissuunnitelmasta liittyen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin oppilaitoksessa ja/tai työssäoppimispaikalla.

Opiskelija esittelee oman alan työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustujille työpaikalla tai oppilaitoksissa.

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelija perehtyy työssäoppijan kannustavaan ohjaamiseen opettajan tai työpaikkaohjaajan ohjauksessa tai verkko-opintoina.

Opiskelija ohjaa muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti työssäoppimispaikalla ja harjoittelee toimimaan erilaisten opiskelijoiden ja työtovereiden kanssa joustavasti sekä sovittelemaan mahdollisia näkemyseroja.

Opiskelija tekee oppimistehtävän, jossa arvioidaan ohjaustilannetta.

Opiskelijan osaamisen arviointi Opiskelija pyytää palautetta ja kehittää omaa toimintaansa saadun palautteen pohjalta. Opiskelija harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan kehittävää palautetta opettajan tai työpaikkaohjaajan ohjauksessa.

Opiskelija itsearvioi työssäoppimisen
ja ammattiosaamisen näyttöjään ja osaamistaan ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaan.

Opiskelija täyttää yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen palautelomakkeen ja osallistuu arviointikeskusteluun.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työssäoppimisen aikana myös työpaikkaohjaaja antavat valmennusta työpaikkaohjaajan tarvitsemien taitojen teoriasta niiden käytännön harjoittelussa.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa Työssäoppimista 4 osp