4.2.3 Yrityksessä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii arvioimaan oman tuotteistamista ja liiketoimintamahdollisuutta. Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman ja osallistuu yrityksen toiminnan kehittämiseen ja esittelyyn. Opiskelija arvioi yrityksen myyntiä vaihtoehtona yrityksen lopettamiselle sekä laatii yrityksen lopettamisasiakirjat.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • arvioida oman alansa tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista
  • täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää oman toiminta-ajatuksen
  • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
  • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
  • hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja
  • esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
  • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
  • toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon
  • arvioida yrityksen kehittämistarpeita
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena, opettajan ohjauksessa oppimistehtävä suorittamalla ja itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimalla.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista, yritys- ja messuvierailuja sekä alan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voi integroida äidinkielen, matematiikan, yrittäjyys- ja yritystoiminnan sekä ympäristöosaamisen opintoja.
Muuta tietoa Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää yhteiseen tehtävään sitoutunutta ryhmää, kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan ja analysointiin sekä soveltuvaa työssäoppimispaikkaa. Tutkinnon osa sisältää työssäoppimista kuuden osaamispisteen (6 osp) verran.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi