Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Oman alansa tarjonnan arviointi ja uusien asiakkaiden löytymisen arviointi tuotteistamisen lähtökohdista Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa ryhmän jäsenenä arvioimaan uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet tai palvelut.
Taloudellisesti kannattavan liikeidean täsmentäminen ja oman toiminta-ajatuksen kehittäminen Opiskelija kartoittaa ja seuraa opettajan ohjauksessa alan markkinaympäristön ja kilpailutilanteen kartoittaen alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita. Opiskelija määrittelee ryhmän jäsenenä asiakasryhmän tuotteelleen tai palvelulleen. Opiskelija esittää märittelemälleen asiakasryhmälle tuotteen tai palvelun ja kuvaa sen tuomia asiakashyötyjä.
Yrityksen toiminnan tavoitteellinen ja asiakaslähtöinen suunnittelu ja yrityksen kehittämistarpeiden arviointi Opiskelija laatii yrityksen toiminnalle tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen toiminta-ajatuksen ja -suunnitelman sekä arvioi kartoituksen perusteella ryhmän jäsenenä suunnitelman toteutusmahdollisuuksia. Opiskelija perehtyy tietoa etsimällä toimialan lainsäädäntöön ja kilpailulain pääsisältöön sekä huomio ne arvioinnissaan.
Yrityksen toimintaan liittyvien työtehtävien tekeminen ja yrityksessä ryhmän osana toimiminen kyeten myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon Opiskelija suunnittelee yrityksen toimintaa ja toimii ryhmän jäsenenä. Opiskelija oppii etenemään työssään järjestelmällisesti ja yhdessä asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti arvioiden ja kehittäen omaa toimintaansa. Opiskelija oppii toimimaan palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistäen. Opiskelija oppii hoitamaan itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä toimintaan liittyviä työtehtäviä. Opiskelija pystyy myös itsenäiseen päätöksentekoon.
Yhteistyökumppanien hankkiminen ja liiketoiminnan edellyttämien verkostojen rakentaminen Opiskelija määrittelee ryhmän jäsenenä yhteistyökumppanit ja oppii solmimaan sopimuksia.
Yrityksen toiminnan esittely erilaisissa tilanteissa Oppilas oppii esittelemään itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä yritystä sekä sen tuotteita ja palveluja.
Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen toiminnan apuna Opiskelija oppii käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa työntehtävän edistämiseksi toimien tietoturva huomioiden.
Yrityksen lopettaminen Opiskelija arvioi yrityksen myynnin mahdollisuutta ja laatii yrityksen lopettamisasiakirjat.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työssäoppimisen aikana myös työpaikkaohjaaja antavat teoriaopetusta ja käytännön ohjausta yrityksessä toimimiseen.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa