4.2.5 Tavaran vastaanotto ja säilytys 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään tavaran vastaanoton ja säilytyksen tehtäviin sekä tehtävien hoidossa tarpeelliseen lainsäädäntöön. Opiskelija suorittaa hygieniapassin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • vastaanottaa saapuvan tavaran
 • laskea saapuvan tavaran yksiköt oikein ja verrata tavaraa dokumentteihin
 • toimia tavaran varastointivaatimusten mukaisesti
 • valita tavaralle oikean varastopaikan
 • hyllytys- ja/tai pinontatekniikan
 • käsitellä saapumisdokumentteja sekä osaa toimia oikein havaittuaan näkyvän tai piilevän vahingon
 • käsitellä saapuvaa tavaraa sitä vahingoittamatta
 • käyttää turvallisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja – menetelmiä
 • saapumistiedon päivityksen varastokirjanpitojärjestelmään
 • toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää
 • alan keskeiset käsitteet
 • tehdä työsopimuksen ja noudattaa annettuja työaikoja
 • työskennellä työryhmän jäsenenä
 • selvittää tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • suorittaa hygieniapassin.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuuteen liittyvät perusasiat käytettäessä koneita ja laitteita.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna tai -2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtävä suorittamalla, itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimisena työpaikoilla.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiä tutkinnon osia.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista, yritys- ja messuvierailuja sekä alan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osaamispisteen verran. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa Tavaran vastaanottotehtävässä on vastuu vastaanotettavan tavaran kunnon toteamisesta ja dokumentoinnista TKSL:n mukaisesti. Hygieniapassi tarvitaan elintarvikkeiden käsittelyssä. Tehtävä sisältää yhteistyötä tavaran luovuttajan kanssa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi