4.2.6 Tavaran keräily ja lähetys 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään tavaran keräilyyn, pakkaustapoihin ja – merkintöihin, lähettämiseen ja kuljetuksiin sekä niihin liittyviin työvälineisiin, asiakirjoihin, lainsäädäntöön, työturvallisuuteen ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Tutkinnon osassa suoritetaan lisäksi tulityökortti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • käyttää keräilydokumentteja
 • suorittaa keräilyn
 • käyttää keräilyssä tarvittavia peruslaitteita ja työvälineitä
 • oikeanlaisen pakkaustavan ja tarvittavat pakkausmerkinnät
 • lähetystekniikan
 • erilaiset kuljetusdokumentit
 • erilaiset rahditusperusteet
 • kuljetuspalvelutarjonnan
 • kuormanvarmistamisen periaatteet
 • välttää hävikin syntymistä työssään
 • jätteiden lajittelun
 • työssään vaadittavan asiakaspalvelun
 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • toimia työryhmän jäsenenä.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • suorittaa tulityökortin.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuuteen liittyvät perusasiat käytettäessä koneita ja laitteita.

Tutkinnon osan sijoittuminen 1.vuonna tai 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimisena työpaikoilla.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiä tutkinnon osia.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista, yritys- ja messuvierailuja sekä alan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osaamispisteen verran. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista sekä yritysvierailuja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa Keräily on varastotoimintaa, jossa varastopaikoista kerätään toimituksiin menevät tuotteet. Keräily on tietointensiivinen toiminto.

Lähettämisellä tarkoitetaan lähetyksen täydellisyyden varmistamista, mukaan lukien kaikki tarvittava dokumentointi.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi