4.2.9 Vaarallisten aineiden käsittely 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy vaarallisten aineiden säädösten ja määräysten mukaiseen pakkaamiseen, merkitsemiseen, varastointiin ja kuljetuksiin, vaarallisia aineita koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden mukaisiin asiakirjoihin. Lisäksi opiskelija oppii huomioimaan eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet sekä tutustuu vaarallisiin aineisiin liittyen työturvallisuuteen ja laatujärjestelmiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • tunnistaa kolleista vaarallisten aineiden merkinnät ja aineluokat
 • selvittää aineiden vaaraominaisuudet
 • pakata vaaralliset aineet säädösten ja määräysten mukaisesti
 • merkitä kollit säädösten ja määräysten mukaisesti
 • määrittää eri aineiden vapaarajat
 • määrittää eri aineiden yhteenkuormauskiellot
 • käyttää varallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja
 • sijoittaa vaarallisia aineita sisältävät kollit varastoon säädösten ja määräysten mukaisesti
 • käyttää varallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja
 • käsitellä vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti
 • käyttää oikein suojavälineitä terveyshaittojen ehkäisemiseksi
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti vahinkotilanteissa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • ottaa työssään huomioon eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Ennen tutkinnon osan aloittamista tulee olla ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot sekä työturvallisuus- ja tulityökortti suoritettuna.

Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtäviä suorittamalla, itsenäisenä opiskeluna tai työssäoppimisena työpaikoilla.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista, yritys- ja messuvierailuja sekä alan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa Tutkinnon osan sisältö vastaa asetuksen 194/2002 15§ kohdan 1) mukaista yleistä tiedostavaa koulutusta.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi