Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TYÖKONEIDEN HUOLTO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Huoltotoimet sekä ajoonlähtö- ja lopetustoimet: Opiskelija varmistaa ohjekirjojen mukaisilla päivittäisillä tarkastuksilla työkoneen käyttökelpoisuuden ennen työtehtävän aloittamista.
Opiskelija tarkastaa työkoneen eri nesteiden nestetasot ja tekee tarvittavat lisäykset oikeanlaatuisella nesteellä käyttöohjekirjoja apuna käyttäen.

Opiskelija tarkastaa moottoriöljyn ja tekee lisäyksen oikealla öljylaadulla. Hän tarkastaa jäähdytysnesteen tason ja lisää oikean nesteen. Hän tarkastaa hydrauliikkaöljyn tason ja lisää oikean öljylaadun.

Päivittäiset ylläpitohuoltotyöt – Opiskelija tekee tarvittavat päivittäiset huoltotoimet, kuten esimerkiksi voitelu- ja rasvaushuollon, työkoneelle.
Määräaikaishuollot Opiskelija määrittelee työkoneen määräaikaishuoltotarpeen käyttöohjekirjan perusteella ja suunnittelee sekä toteuttaa huoltotyön turvallisia työtapoja noudattaen.
Koneen siisteydestä ja puhtaudesta huolehtiminen Opiskelija huolehtii työkoneen siisteydestä ja puhtaudesta työtehtävän aikana ja päättyessä.
Huollossa syntyvien jätteiden lajittelu ja oikea käsittely
sekä työturvallisuus huoltotöissä
Opiskelija selvittää oikean tavan käsitellä ja lajitella huoltotyössä syntyvät jätteet.
Työturvallisuus, ergonomia Opiskelija perehtyy työturvallisuusohjeisiin ja lainsäädäntöön, ergonomiseen työskentelyyn ja sen merkitykseen sekä henkilökohtaisten suojaimien käyttöön ja niiden merkitykseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on ohjeistettu opetussuunnitelman yhteisessä osassa.

Muuta tietoa Opiskelija suorittaa T-luokan ajo-oikeuden

Työkoneiden käyttö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden tarkistaminen Opiskelija varmistaa ohjekirjojen mukaisilla päivittäisillä tarkastuksilla työkoneen käyttökelpoisuuden ennen työtehtävän aloittamista.
Työkoneen varusteen valinta ja kiinnitys työtehtävän vaatimalla tavalla Opiskelija suunnittelee työtehtävän työkoneella, esimerkiksi kuormaus-, purku-, kaivu-, levitys-, nosto, tai auraustyön. Opiskelija valitsee työtehtävään parhaiten soveltuvan työkoneen ja varusteen.
Turvallinen työskentely kaivukoneella, kuormaajalla, trukilla ja traktorilla Opiskelija noudattaa lakeja, asetuksia ja työturvallisuusohjeita sekä käyttää tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia työtehtävää suorittaessaan. Opiskelija suorittaa noston työkoneella turvallisuusohjeita noudattaen. Hän määrittää painopisteen ja kohteen kantavuuden sekä toimii merkinantajan tehtävässä.
Työtehtävän yhteydessä esiin tulevien kierrätyskelpoisten materiaalien lajittelu Opiskelija selvittää oikean tavan käsitellä ja lajitella syntyvät jätteet.
Työturvallisuus, ergonomia Opiskelija perehtyy työturvallisuusohjeisiin ja lainsäädäntöön, ergonomiseen työskentelyyn ja sen merkitykseen sekä henkilökohtaisten suojaimien käyttöön ja niiden merkitykseen.
Lainsäädäntö Opiskelija opiskelee työkoneiden käyttöä ja vakuuttamista koskevat määräykset.
T-luokan ajokortti Opiskelija suorittaa työkoneen kuljettamiseen vaaditun ajo-oikeuden.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on ohjeistettu opetussuunnitelman yhteisessä osassa.

Muuta tietoa