Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

TAVARAN KULJETTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ajoneuvon ajoonlähtötarkastus Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa sekä työssäoppimalla kuinka tarkastetaan ajoneuvon liikenneturvallisuuskunto. Opiskelija tekee esimerkiksi polttoaineen täydennyksen, moottoriöljyn tason tarkastuksen ja lisäämisen, jäädytysnesteen tason tarkastuksen ja lisäämisen sekä ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkastukset.
Kuormaukseen ja kuorman sitomiseen liittyvät määräykset ja ohjeet Opiskelija perehtyy erilaisten kuljetusyksiköiden käyttöön ja oppii valitsemaan erilaisille kappaletavaroille soveltuvimmat kuljetusyksiköt. Opiskelija perehtyy kuorman varmistamisen vaatimuksiin ja lainsäädäntöön.
Ajoneuvon kuormatilan valmistelu kuormaus- tai purkausvalmiuteen Opiskelija oppii valmistelemaan kuormatilan kuormaus- tai purkausvalmiuteen, esimerkiksi järjestämään kuormatilassa olevat tavarat siten, että kuorma voidaan sijoittaa kuormatilaan säännösten edellyttämällä tavalla.
Kuormankäsittelylaitteen valinta työtehtävään Opiskelija oppii valitsemaan kuormakäsittelylaitteen käsiteltävän kuorman ja käytettävän ajoneuvon mukaisesti sekä kuormaaman ajoneuvon sopivalla kuormakäsittelylaitteella.
Rahtikirjan käyttäminen Opiskelija oppii täyttämään rahtikirjan vaatimusten mukaisesti.
Kuorman sijoittamisen ja varmistamisen Opiskelija harjoittelee opettajan ohjauksessa ja harjoitusten muodossa sekä työssäoppimalla tavaran lastaamista kuljetusvälineeseen ja tavaran purkamista kuljetusvälineestä sekä varmistamaan kuorman säädösten mukaisesti.
Tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti työskenteleminen ja työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen Opiskelija oppii suorittamaan kuljetustehtävän ennakoivaa ja taloudellista ajotapaa noudattaen. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristönsä siisteydestä ja oppii palauttamaan työvälineet omille paikoilleen. Opiskelija oppii suunnittelemaan kuljetustehtävän suorittamiseksi tarkoituksenmukaisimman reitin.
Kuorman asettamien vaatimusten huomioiminen kuljetustehtävän aikana Opiskelija oppii huomioimaan kuorman sijoituksen ja kuorman suuruuden vaikutukset ajoneuvon ajo-ominaisuuksiin sekä huomioimaan kuorman asettamat muut vaatimukset ajotavalle.
Ajoneuvon siisteydestä huolehtiminen Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa huolehtimaan ajoneuvon ohjaamon ja kuormatilan puhtaudesta ja siisteydestä sekä pesemään ajoneuvon ulkopuolelta.
B-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinnon suorittaminen Opiskelija suorittaa B-ajoneuvoluokan perusvaiheen kuljettajantutkinnon (ajokorttilaki 386/2011, 23 §).
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työssäoppimisen aikana myös työpaikkaohjaaja antavat tavaran kuormaamisen ja kuljettamisen teoria ja työsaliopetusta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa Opiskelija saa opetusta ja suorittaa hyväksytysti B-ajoneuvoluokan perusvaiheen kuljettajantutkinnon (ajokorttilaki 386/2011, 23 §).