4.2.12 Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii markkinoinnin perusteita, asiakaspalvelua sekä alennusten sekä varastointi- ja rahtikustannusten vaikutuksia yrityksen talouteen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • palvella asiakkaita hyvän asiakaspalvelun mukaisesti
  • markkinoinnin peruskäsitteitä
  • käyttää yrityksen tavarantoimittajien tuotehakemistoja, hinnastoja ja luetteloita
  • tunnistaa yrityksen keskeisimmät nimike- ja tuotevalikoimat
  • arvioida erisuuruisten alennusten vaikutusta yrityksen talouteen
  • arvioida rahti- ja varastointikustannusten vaikutuksia
  • yrityksen tuotteiden osto- ja myyntitapahtumaan liittyviä toimintoja
  • toimia yrityksen ja alan ohjeiden, laatuvaatimusten sekä lainsäädännön mukaisesti
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen

1-3. vuonna
Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtävä suorittamalla, itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimisena työpaikoilla.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista, yritys- ja messuvierailuja sekä alan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 6 osaamispisteen verran. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida äidinkielen ja matematiikan opintoja.
Muuta tietoa Tutkinnon osa sisältää asiakaspalvelua.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi