Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

VARASTON SUUNNITTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Soveltuvan varastointiteknologian valitseminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa erilaisiin varastoteknologioihin ja valitsee määriteltyyn tarpeeseen soveltuvan teknologian huomioiden tavaran asettamat vaatimukset sekä tavaramäärän ja tavaran kiertonopeuden asettamat vaatimukset.
Tilatarpeiden määritteleminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa varastotoiminnalle välttämättömiin tilan tarpeisiin ja niiden mitoitusperusteisiin.
Soveltuvien koneiden, laitteiden ja kaluston valitseminen Opiskelija tekee opettajan ohjauksessa suunnitelman toiminnan kannalta tarvittavista materiaalinkäsittelykoneista, muista laitteista sekä säilytyskalusteista.
Varaston layoutin suunnitteleminen Opiskelija suunnittelee opettajan ohjauksessa varaston layoutin.
Tarvittavien henkilöresurssien määritteleminen Opiskelija suunnittelee opettajan ohjauksessa varaston toiminnan kannalta tarvittavat henkilöresurssit
Varaston perustamiskustannukset Opiskelija selvittää opettajan ohjauksessa suunnittelemansa varaston perustamiskustannukset ja tekee perustamiskustannusten talousarvion.
Varaston toiminnan kustannukset Opiskelija selvittää opettajan ohjauksessa suunnittelemansa varaston toiminnan kustannukset ja tekee toiminnan talousarvion huomioiden kiinteät sekä muuttuvat kustannukset.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa varaston suunnittelun teoriaopetusta ja ohjaa opiskelijan etsimään syventävää tietoa aiheesta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa Erityisesti trigonometrian opiskelua voidaan integroida käytännön matematiikkaan.