4.1.8 Tilausajoliikenteen kuljettajan tehtävät

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan tilausajoneuvon kuljettajan tehtävissä. Hän oppii mm. toimimaan erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteissa, suunnittelemaan tilausajon kotimaanliikenteeseen ja toimimaan onnettomuustilanteissa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta perustilausajoliikenteessä
  • toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa
  • suunnitella tilausajon kotimaanliikenteeseen
  • käsitellä kotimaan liikenteeseen liittyviä tilausajojen asiakirjoja
  • kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa
  • toimia oikein onnettomuustilanteessa
  • käyttää ajo- ja lepoaikaa mittaavia laitteita säädösten edellyttämällä tavalla
  • määritellä ja soveltaa säädösten mukaisesti linja-autonkuljettajan ajo- ja lepoaikoja
  • suunnistaa haluttuun kohteeseen.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuuteen liittyvät perusasiat käytettäessä koneita ja laitteita.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan työssäoppimalla tai työssäoppimispaikan kaltaisessa paikassa
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi