4.1.9 Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa arvioidaan oman osaamisen tuotteistamista yritystoiminnan suunnittelua varten, selvitetään alan markkinatilannetta sekä perustettavan yrityksen liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkinnon osassa pohditaan liikeideaa ja ja siihen sopivaa yritysmuotoa sekä laaditaan yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja perustamisasiakirjat.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • arvioida oman osaamisensa tuotteistamista
  • selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta sekä arvioida markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
  • esittää liiketoimintaidean ja yritysmuodon
  • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
  • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1 – 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena, opettajan ohjauksessa oppimistehtävä suorittamalla ja itsenäisenä opiskeluna.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista, yritys- ja messuvierailuja sekä alan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan itsenäisenä opiskeluna. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voi integroida äidinkielen, matematiikan, yrittäjyys- ja yritystoiminnan sekä ympäristöosaamisen opintoja.
Muuta tietoa Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi