1.3 Perustutkinnon tavoitteet

Maanmittausalan perustutkinnon suorittaneella kartoittajalla on monipuolinen, laaja-alainen ammattitaito, ja hän kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalveluhenkinen ja yhteistyökykyinen. Hänen on osattava soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy näkemään oman työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy omassa työssään ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät ja odotukset. Maanmittausalan ammattilainen tuntee tekemiänsä töitä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön sekä tekee työnsä laatuvaatimusten ja säädösten mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja aikatauluttaa työnsä asiakirjojen, suunnitelmien ja piirustusten pohjalta. Hän käsittelee työvälineitä huolellisesti. Maanmittausalan ammattilainen, kartoittaja, osaa esitellä ja arvioida omaa työtään sekä laatia tarvittavia tulosteita ja raportteja.

Maanmittausalan perustutkinnon suorittanut kartoittaja tuntee ja osaa käyttää työssään alaan liittyviä tietokantoja, asiakirjoja ja rekistereitä sekä lukea maankäytön suunnitteluun ja kiinteistönmuodostukseen liittyviä suunnitelmapiirustuksia ja erilaisia karttoja. Hänellä on mittaustöissä ja alan laskentatehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiudet. Hän tuntee mittauksiin vaikuttavat fysiikan tekijät.

Maanmittausalan ammattilaisen osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aktiivisesti ja yhteistyökykyisesti sekä ilmaista näkökantoja selkeästi ja luottamusta herättäen.
Maanmittausalan perustutkinnon suorittanut ottaa tarkasti huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn ylläpitämisen toiminnassaan.

Maastossa liikkuessaan ja toimiessaan yhdyskuntasuunniteluun, -rakentamiseen ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä tehtävissä kartoittajan on työskenneltävä ympäristötietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Maanmittausalalla toimivat henkilöt osaavat käyttää tietotekniikkaa, joka alalla liittyy mittalaitteiden, tiedonkäsittelyohjelmien, rekistereiden ja karttojen käyttöön sekä paikkatiedon yhteiskäyttöön ja töiden verkottumiseen. Tiedonsiirtomahdollisuuksien osaaminen nopeuttaa töitä ja mahdollistaa tietojen tehokkaan hyödyntämisen työn suorituspaikasta riippumatta.

Maanmittausalan kansainvälistyminen ja mahdollisuus työskennellä ulkomaille suuntautuvissa tehtävissä asettavat kartoittajalle varsinaisen ammattitaidon lisäksi uusia haasteita. Kansainvälisen toimijan taitoja ovat esimerkiksi vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius, erilaisiin oloihin mukautuminen ja tietotekniikan hallinta. Myös Suomen kaksikielisyys asettaa haasteita esimerkiksi kiinteistötoimitusten arkistotutkimuksia tehtäessä sekä toimittaessa kaksikielisellä alueella.

Perustutkinnon suorittaneella kartoittajalla on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneempi osaaminen mittaustöihin, kiinteistötehtäviin, maankäytön suunniteluun, maaperä- ja ympäristötutkimuksiin tai kartasto- ja paikkatietotehtäviin liittyvissä työtehtävissä. Perustutkinnon suorittaneella kartoittajalla on edellytykset kehittää itseään työelämän ja laitteiden sekä säädösten ja työn vaatimusten muutoksien edellyttämällä tavalla.

Edellä kuvattujen perustutkinnon tavoitteiden lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Lisäksi ammatillinen peruskoulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten ja persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee elinikäistä oppimista.