4.1.1 Perusmittausten hallinta maanmittausalalla 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tulkitsemaan karttoja, maankäyttösuunnitelmia ja kiinteistötoimitusten asiakirjoja. Opiskelija oppii laatimaan kiinteistötoimitusten asiakirjoja ja tulkitsemaan maankäyttösuunnitelmia. Opiskelija käyttää mittaustöissä tarvittavia mittauslaitteita ja suorittaa maastomittauksia ryhmässä. Opiskelija oppii laatimaan kartan tietokoneella. Opiskelija suorittaa työ- ja tieturvallisuuteen liittyvät erilliset korttitutkinnot sekä oppii perustaidot ensiavun antamisesta.

Tutkinnon osa antaa valmiuden toimia mittausryhmän jäsenenä.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • tehdä kartoitus- ja merkintämittauksia
 • laskea mittaustehtäviin liittyvät laskutehtävät
 • käsitellä mittausaineistoa ja tehdä tulosteita sekä raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
 • hakea tietoa erilaisista kartoista ja rekistereistä
 • huomioida mittauksia tehdessään työhön vaikuttavat maankäytön suunnitelmien ja kiinteistönmuodostuksen perusasiat
 • ottaa työssään huomioon mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida mittaustyönsä
  luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kirijakso Kirijaksolla opiskellaan välttämättömät perusteet, jotta opiskelija pääsee aiemmin aloittaneen ryhmän mukaan kesken lukukauden, yleensä jakson vaihtuessa. Tutkinnon osan kirijakson sisällöt: suorakulmainen mittaus, kantakartan esitystapa, mittakaavalaskut, vaaitseminen, koordinaatistot, takymetrin käyttö ja mittausaineiston editointi. Kirijakson kesto ja sisältö määritellään opiskelijan osaamistason ja tutkinnonosan aloitushetken mukaisesti.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna (jaksoissa 1, 2, 3, ja 4)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä mittausharjoituksina maastossa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään suunnitelmien laadinnassa sekä lähtöaineistojen ja mittaustulosten käsittelyssä.

Mittausharjoitukset toteutetaan muutaman opiskelijan ryhmissä. Ryhmätyöskentelyn oppimiseen kiinnitetään erityistä huomiota jo opintojen alkuvaiheessa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
kts. AHOT-menettely
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 2 osp
Matematiikka 3 osp
Ympäristöosaaminen 2 osp
Ruotsi 1 osp
Yhteiskuntaoppi 1 osp
Fysiikka ja kemia 2 osp
Englanti 2 osp
Liikunta 1 osp
Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osan loppuvaiheessa opiskelijat osallistuvat noin kuukauden kestäviin maastoharjoituksiin, joissa suoritetaan maastomittauksia erilaisilla mittausvälineillä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys
Perusmittausten hallinnan tutkinnon osassa huomioidaan kustannustehokkuus sekä arvioidaan ja seurataan laadittua työaikasuunnitelmaa sekä työssä tarvittavien materiaalien tehokasta käyttöä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi