Tutkinnon osan arviointi

PERUSMITTAUSTEN HALLINNAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osassa järjestetään kolme osanäyttöä, joilla arvioidaan opiskelijan osaamista. Ensimmäisessä osanäytössä arvioidaan suorakulmaisen mittauksen, karttojen ja vaaituksen sekä kiinteistöjärjestelmän työtehtäviin liittyvä osaaminen. Osanäyttö sijoittuu ensimmäisen vuoden 2. jaksoon. Toisessa osanäytössä arvioidaan karttaohjelmien perustaitojen, toimistotöiden ja maankäytön suunnittelun työtehtäviin liittyvä osaaminen. Osanäyttö sijoittuu ensimmäisen vuoden 3. jaksoon. Kolmannessa osanäytössä arvioidaan takymetrimittausten ja maastoharjoitusten osaaminen. Osanäyttö sijoittuu ensimmäisen vuoden 4. jaksoon.

Esimerkkejä näyttötöiden aiheista:

Ensimmäinen osanäyttö

 • kiinteistötoimituksen maastotöiden teko suorakulmaista kartoitusmenetelmää käyttäen
 • toimituskartan piirtäminen mittaustuloksista
 • korkeusaseman merkintä pientalotyömaalle
 • tielinjan pituusleikkauksen mittaaminen ja tulosteiden tekeminen
 • kiinteistöjärjestelmän selostaminen asiakaspalvelutilanteessa

Toinen osanäyttö

 • kantakartan editointi paikkatieto-ohjelmalla
 • asemakaavan tulkinta asiakaspalvelutilanteessa
 • tietokoneen a-korttikokeet opetelluista toimisto-ohjelmista

Kolmas osanäyttö

 • jonovaaituksen maastotyöt ja laskenta
 • takymetrin käyttö kartoitus- tai merkintämittauksessa
 • koordinaattien laskeminen annetun mittapiirroksen mukaan ja koordinaattien siirto takymetriin

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen aiemmin hankitulla osaamisella todennetaan AHOT-menettelyllä. AHOT-menettely toteutetaan ennen tutkinnon osan aloittamista. Käytännön osaaminen ja näytön onnistumisen edellytykset varmistetaan opiskelijan suorittamalla itsearvioinnilla tutkinnon osan tavoitteista ja opettajan tekemällä haastattelulla. Mikäli opiskelijalla on näyttöön riittävä valmius, opiskelija suorittaa tutkinnon osan näyttötehtävät.

Perusmittausten hallinnan AHOT-lomake

Muuta tietoa