Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

KARTOITUS JA MERKINTÄMITTAUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suorakulmaisen kartoituksen suorittaminen Opiskelija oppii käyttämään kulmaprismaa ja mittanauhaa sekä laatimaan kenttäpiirroksen avulla kartan käyttäen hyväksi a- ja b-mittoja. Opiskelija laskee geodeettisen päätehtävän ja käänteistehtävän avulla työtehtävien vaatimat laskutoimitukset ja osaa arvioida niiden oikeellisuutta. Opiskelija oppii työyhteisöllisiä taitoja ryhmätyöskentelyn avulla.
Vaaitusmenetelmien hallinta Opiskelija tutustuu erilaisiin korkeusjärjestelmiin ja käyttää vaaituskojetta jono- ja pintavaaituksissa. Opiskelija tekee vaaituskojeelle tarkistukset kenttämittauksin ja arvioi kojeen toimintakuntoisuutta.
Mittaaminen takymetrillä ja mittaustulosten tulkitseminen ja aineiston purku sekä editointi Opiskelija suorittaa mittauksia erimerkkisillä takymetreillä ja osaa tulkita mittaustuloksia sekä editoida niitä paikkatieto-ohjelmassa. Mittauksia tehdään sisä- ja ulkotiloissa.

Opiskelija suorittaa avustetusti tiedonsiirtoja mittauskojeiden ja paikkatieto-ohjelmien välillä.

Mittausryhmässä työskentely Opiskelija ymmärtää oman merkityksensä ryhmän toiminnalle ja sen vaikutuksen mittaustulosten oikeellisuuteen.
Kartan tulkitseminen Opiskelija ymmärtää kartan peruskäsitteet. Opiskelija käyttää erilaisia karttoja ja oppii karttamerkkejä. Kartoista tutustutaan erityisesti kaavan pohjakarttaa ja peruskarttaan.
Koordinaattijärjestelmien tunteminen Opiskelija tutustuu erilaisiin koordinaattijärjestelmiin ja ymmärtää näiden merkityksen myös kartoituksen kannalta.
Kartan valmistaminen Opiskelija tietää, miten kartta tehdään ja osaa itse laatia yksinkertaisen kartan mittaustuloksista.
Paikkatieto-ohjelman käyttäminen Opiskelija oppii käyttämään paikkatieto-ohjelmaa ja saa valmiudet käsitellä mittaustuloksia paikkatieto-ohjelmassa.
Materiaalitehokkuus Opiskelija tietää, milloin tarvitaan paperisia tulosteita ja raportteja ja milloin pelkästään sähköisiä.
Internetin karttapalvelut Opiskelija tuntee ja osaa käyttää internetistä löytyviä karttapalveluita. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin merkityksen myös karttapalveluiden käytössä.
Toimisto-ohjelmien käyttäminen Opiskelija osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa, taulukkolaskentaohjelmaa ja esitysgrafiikkaohjelmaa ja hyödyntää näitä opiskeluissaan.
Työ- ja tieturvakorttien suorittaminen Opiskelija suorittaa Työturvallisuuskortin ja Tieturva 1 – kortin. Koulutukset annetaan omassa oppilaitoksessa.
Ensiavun perusteiden osaaminen Opiskelija harjoittelee ensiaputaitoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Maastotyöskentelyssä kiinnitetään huomiota oikeiden työtapojen omaksumiseen ja työturvallisuuteen ja tästä annetaan palautetta opiskelijalle. Ryhmätöiden osalta opiskelija saa myös vertaispalautetta muilta ryhmän jäseniltä.
Muuta tietoa

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN JA MAANKÄYTTÖSUUNNITELMIEN VALMISTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kiinteistömuodostuksen perusasioiden tunteminen Opiskelija tietää perusasiat erilaisista kiinteistötoimituksista ja tunnistaa kiinteistöihin liittyvät käsitteet. Opiskelija tietää, mitkä tahot suorittavat kiinteistötoimituksia. Opiskelija hakee tietoa kiinteistörekisteristä. Opiskelija laatii toimituskartan ja tuntee eri toimituksissa laadittavat toimitusasiakirjat pääpiirteittäin.
Maankäyttösuunnitelmien tulkinta Opiskelija tutustuu Suomen kaavajärjestelmään ja tulkitsee erilaisia kaavoja. Opiskelija toimii kuvitteellisessa asiakaspalvelutehtävässä ja kertoo asiakkaalle kaavojen tietosisällöstä ja siitä, miten kaavoituksessa tapahtuu kansalaisten osallistuttaminen. Opiskelija tutustuu oman kotikuntansa kaavoitukseen. Opiskelija tuntee rakentamiseen ja maankäytön suunnitteluun vaikuttavat maaperätiedot.
Maankäyttösuunnitelmien laatimisen avustaminen Opiskelija laatii asemakaavan ja selityksen siihen. Kaavan puhtaaksi piirrossa voidaan käyttää paikkatieto-ohjelmaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa