4.2.1 Kartasto- ja paikkatietotöiden hallinta 30 osp

 

KARTASTO- JA PAIKKATIETOTÖIDEN HALLINAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija laatii ja tulostaa erilaisia karttoja, käsittelee paikkatietoaineistoja ja tulkitsee erilaisia teemakarttoja.

Opiskelija tunnistaa erilaisia karttoja ja niihin liittyviä eroavaisuuksia sekä osaa tuottaa mittaustuloksista erilaisia karttatuotteita ja osaa ylläpitää karttatietokantoja asianmukaisilla ohjelmilla.

Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu satelliittipaikannukseen ja maalaserkeilaukseen ja niiden mahdollisuuksiin mittausaineiston keräämisessä sekä opiskelija käsittelee mittaamaansa aineistoa. Opiskelija ymmärtää paikkatietojen merkityksen oman ammattinsa kannalta sekä tuntee aiheeseen liittyvät keskeisimmät suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • tuottaa, käsitellä ja ylläpitää kartta- ja paikkatietoaineistoja
 • käyttää työssään erityyppisiä ohjelmistoja, kuten kartta-, paikkatieto-, CAD-, maastomittaus-, stereokartoitus-, laserkeilaus- ja kuvankäsittelyohjelmistoja sekä tarvittavia oheislaitteita
 • tehdä tulosteita, muuntaa aineistoa eri formaatteihin ja raportoida työnsä
 • kerätä paikkatietoaineistoa maastosta ja tehdä työn vaatimat tiedonsiirrot
 • tehdä teemakarttoja
 • ottaa työssään huomioon kartta- ja paikkatietotuotteiden laatimista koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön sekä huomioida tarkkuusvaatimukset
 • hakea tietoa erilaisista kartoista, kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä käyttää niitä apuna työssään
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti
Kirijakso Kirijaksolla opiskellaan välttämättömät perusteet, jotta opiskelija pääsee aiemmin aloittaneen ryhmän mukaan kesken lukukauden, yleensä jakson vaihtuessa. Tutkinnon osan kirijakson sisällöt: paikkatietoaineistojen hyödyntäminen teemakartan laatimisessa, maalaserkeilaimen ja rekisteröintiohjelman peruskäyttö, satelliittipaikannuksen perusteet ja käytännön mittaustehtävä. Kirijakson kesto ja sisältö määritellään opiskelijan osaamistason ja tutkinnonosan aloitushetken mukaisesti.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (jaksoissa 1, 2 ja 3)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä mittausharjoituksina maastossa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään suunnitelmien laadinnassa sekä lähtöaineistojen ja mittaustulosten käsittelyssä. Paikkatieto-ohjelmien avulla laaditaan karttoja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan osa ammattiosaamisen näytöstä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 5 osp
Liikunta 3 osp
Tieto- ja viestintätekniikka 3 osp
Kulttuurien tuntemus 2 osp
Matematiikka 3 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien vält-täminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttämi-nen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: huomaa poikkeamat lähtö-tiedoissa ja osaa kysyä ohjausta asian ratkaisemiseksi, oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehi-tyksen mukaisten arvojen noudattaminen, työskentelyaikojen noudattaminen

Yrittäjyys
Kartasto- ja paikkatietotöiden hallinnan tutkinnon osassa huomioidaan kustannustehokkuus sekä arvioidaan ja seurataan laadittua työaikasuunnitelmaa sekä työssä tarvittavien materiaalien tehokasta käyttöä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi