Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

KARTAN VALMISTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Erilaisten karttojen vertailu Opiskelija tunnistaa tärkeimmät karttatuotteet ja hallitsee niiden merkinnät ja esitystavan sekä osaa vertailla karttoja keskenään.
Kartan laatiminen ja visualisointi Opiskelija perehtyy kartografian perusteisiin ja esitystapojen lainalaisuuksiin sekä laatii karttoja erilaisia käyttötarkoituksia varten.
Paikkatietoaineistojen hyödyntäminen Opiskelija tunnistaa erilaisia tapoja hyödyntää paikkatietoja omassa ammatissaan ja tutustuu monipuolisesti käytössä oleviin paikkatietoaineistoihin.
Teemakarttojen laatiminen Opiskelija hallitsee paikkatietoihin liittyvät käsitteet ja laatii paikkatieto-ohjelmilla teemakarttoja opettajan ohjauksessa ja myös itsenäisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa palautetta jakson aikana opiskelijan etenemisestä opinnoissaan ja oppituntien oppimistehtävien suorituksista.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

MALLINNUS JA PAIKANNUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Keilausaineiston kerääminen laserkeilaimella Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa pienehkön kohteen laserkeilauksen maalaserkeilaimella pienryhmässä opettajan ohjatessa työn etenemistä.
Keilausaineiston yhdistäminen ja rekisteröinti Opiskelija rekisteröi eri menetelmillä laserkeilausaineistoja ja osaa selvittää rekisteröintinsä tarkkuuden ja myös yleisimmät virhetilanteet. Rekisteröintiharjoitukset tehdään tietokoneluokassa siten, että jokainen opiskelija etenee oppimistehtävissä itsenäisesti ja omassa tahdissa opettajan ohjeistuksen mukaisesti.
Keilausaineiston mallintaminen Opiskelija mallintaa rekisteröimästään pistepilvestä geometrisiä peruskuvioita (mm. tasoja, sylintereitä, palloja) ja arvioi mallinnettujen kohteiden tarkkuutta annettujen ohjeiden mukaan
Satelliittipaikantimen käyttö maastokartoituksessa Opiskelija tekee itsenäisesti, tarvittaessa opettajan avustamana, maastokartoituksen RTK-mittausmenetelmällä oppilaitoksen satelliittipaikantimella. Työ voidaan toteuttaa oppilaitoksen lähimaastossa tai opiskelijan määrittelemässä mittauskohteessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa oman työn oikeellisuuden arvioinnissa ja tarkistamisessa.
Satelliittimittauksiin vaikuttavien virhelähteiden eliminointi Opiskelija selvittää kirjallisuuslähteiden ja verkko-opetusmateriaalin avulla tärkeimmät satelliittimittauksiin vaikuttavat virhelähteet ja niiden eliminoimisen mittaustyön aikana.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

KARTASTO- JA PAIKKATIETOTÖIDEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Kartoitustehtävän lähtötietojen selvittäminen ja tiedonsiirto Opiskelija toimii työryhmän jäsenenä ja selvittää työtehtäviinsä liittyen vaadittavat lähtötiedot ja niiden oikeellisuuden sekä tekee työssä tarvittavat tiedonsiirtotehtävät työpaikkaohjaajan avustamana ja jakson lopussa itsenäisesti.
Kartan ajantasaistuksen vaatimat runko- ja kartoitusmittaukset Opiskelija toimii työryhmän jäsenenä tehden työssä vaadittavia runko- ja kartoitusmittauksia aidoissa työtehtävissä työpaikan mittauskalustolla ja mittausmenetelmillä.
Ryhmässä toimiminen ja työturvallisuudesta huolehtiminen Opiskelija toimii rakentavasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja vastaa toimintansa turvallisuudesta, noudattaa annettuja ohjeita sekä ilmoittaa tarvittaessa mahdollisista vaaratilanteista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija pyrkii hankkimaan itsenäisesti opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan ja keskustelee aluksi asiasta ohjaavan opettajan kanssa. Opettaja kannustaa opiskelijaa omatoimiseen työssäoppimispaikan hankkimiseen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja esimerkiksi työn sisältövaatimukset huomioiden.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana antaen välitöntä palautetta työssä toimimisesta ja työtehtävissä kehittymisessä. Opettajan ohjaus voi tapahtua esimerkiksi työtehtävän aikana työssäoppimispaikalla tai kommentoiden työssäoppimisjakson päiväkirjaa tai eTaitoon palautettua raporttia. Työpaikkaohjaaja tai opiskelijan lähin esimies kannustavat ja tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja antavat opiskelijalle sopivasti vastuuta opiskelijan kykyjen mukaisesti.

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat työssäoppimisjakson loppuun sijoittuvan näyttötehtävän opetussuunnitelman mukaisesti. Näyttötehtävä on kokonaisuus, johon opiskelija on perehtynyt työssäoppimisjaksolla ja tuntee tehtävässä käytetyn mittauskaluston ja – tekniikan. Opettaja varmistaa että opiskelijalla on riittävät edellytykset näytön suorittamiseen ja että suunniteltu näyttötehtävä vastaa opetussuunnitelman tavoitteita. Ennen näyttöä opiskelija esittää opettajalle suunnitellun näytön sisällön ja tavoitteet. Opettaja antaa palautetta ja tarvittaessa korjausehdotuksia suunniteltuun näyttöön.

Muuta tietoa