4.2.2 Mittaustöiden hallinta 30 osp

MITTAUSTÖIDEN HALLINNAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija saa valmiudet toimia mittaryhmän tasavertaisena jäsenenä, sekä tavallisimmissa työtehtävissä myös mittaryhmän vetäjänä.

Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään kaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien mukaisia merkintä- ja kartoitusmittauksia. Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan tiesuunnitelmia, rakennuslupapiirustuksia ja ilmakuvaussuunnitelmia.
Opiskelija suunnittelee mittaustyöt ja toteuttaa ne tehtävän vaatimalla mittauskalustolla. Opiskelija oppii mittaamaan laadukkaan maastomallin, jota voidaan hyödyntää tiesuunnitelman laadinnassa. Opiskelija osaa hyödyntää maastomallia esimerkiksi korkeuskäyrien, pituus- ja poikkileikkausten tuottamisessa sekä tilavuuksien laskennassa.

Opiskelija hallitsee keskeisimpien tiesuunnitelmien tietosisällön ja osaa lukea tiesuunnitelmia, sekä tehdä tien rakennusvaiheen merkintä- ja tarkemittauksia.

Opintojaksoon liittyvät mittausharjoitukset tehdään pienryhmissä opettajan ohjatessa toimintaa. Jokainen opiskelija vastaa itsenäisesti ryhmänsä mittaustuloksien jatkokäsittelystä valmiiksi maastomalliksi. Mittaustehtävissä hyödynnetään aiemmin hankittua osaamista työssäoppimisjaksoilta, kesätöistä ja 1. vuoden opinnoista. Mittausharjoituksissa hyödynnetään oppilaitoksen lähimaastoja ja lähiopetuksessa luokkatiloja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella omaa mittaustyötään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää mittaustyössä tarvittavia mittauslaitteita ja materiaaleja sekä huolehtia mittauskaluston käyttökunnosta
 • tehdä kadun rakentamisen merkintä- ja tarkemittauksia
 • merkitä maastoon ja kartoittaa johtoja sekä putkilinjoja
 • merkitä kaavojen ja maankäytön suunnitelmien mukaisia alueita maastoon
 • mitata maastomalleja sekä tehdä mittauksista tulosteita ja laskea massoja
 • rakentaa, mitata ja laskea taso- ja korkeusrunkoverkkoja eri menetelmillä
 • tehdä rakennuksen maastoon merkinnän ja sijaintikatselmuksen
 • tehdä ilmakuvausprosessin vaatimia maastotöitä
 • käsitellä mittausaineistoa ja tehdä tulosteita sekä raportoida työnsä
 • hakea määräykset huomioiden mittaustyön perustana olevista suunnitelmista ja kaavoista tarvitsemansa tiedot ja käsitellä ne oikeaan muotoon
 • ottaa huomioon mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida mittaustyön luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kirijakso Kirijaksolla opiskellaan välttämättömät perusteet, jotta opiskelija pääsee aiemmin aloittaneen ryhmän mukaan kesken lukukauden, yleensä jakson vaihtuessa. Tutkinnon osan kirijakson sisällöt: turvakortit, tiesuunnitelmat ja niiden merkinnät, takymetrin käyttö maastomallin mittauksessa, mittausaineiston editointi ja kolmiointi, taso- ja korkeuskiintopisteiden luokittelu ja niihin liittyvät määräykset, rakennusvalvontamittausprosessi , rakennuksen maastoonmerkintä ja sijaintikatselmus sekä ilmakuvauksen periaate ja ilmakuvaussuunnitelman laatiminen. Kirijakson kesto ja sisältö määritellään opiskelijan osaamistason ja tutkinnonosan aloitushetken mukaisesti.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna (jaksoissa 2 ja 3)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä mittausharjoituksina maastossa. Projektityönä laaditaan mittaussuunnitelma, toteutetaan suunniteltu mittaustyö ja laaditaan siitä mittausraportti.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään suunnitelmien laadinnassa sekä lähtöaineistojen ja mittaustulosten käsittelyssä.

Mittausharjoitukset toteutetaan muutaman opiskelijan ryhmissä. Jokainen opiskelija on vuorollaan mittausryhmän johtajana.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan osa ammattiosaamisen näytöstä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektityönä oma mittaustyö, josta laaditaan mittaussuunnitelma, maastomalli ja mittausraportti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys
Mittaustöiden hallinnan tutkinnon osassa huomioidaan kustannustehokkuus sekä arvioidaan ja seurataan laadittua työaikasuunnitelmaa sekä työssä tarvittavien materiaalien tehokasta käyttöä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi