Tutkinnon osan arviointi

MITTAUSTÖIDEN HALLINNAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman mukaisen mittaustyön maastossa ja rakentamalla työmaan tarvitsemat mittamerkit tai käsittelemällä mittaustyössä mittaamansa aineiston työn tavoitteen edellyttämällä tavalla tarvittaviksi tulosteiksi. Työ tehdään aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin aitoja työmaan oloja vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Näyttösuunnitelma Tutkinnonosassa järjestetään kaksi osanäyttöä, joilla arvioidaan opiskelijan osaamista. Osanäyttö sijoittuu kolmannen vuoden 1. jaksoon. Työssäoppimisjakson yhteydessä osanäytössä arvioidaan yhdyskuntarakentamisen työtehtäviin liittyvä osaaminen. Toinen osanäyttö sijoittuu kolmannen vuoden 3. jaksoon. Osanäytössä arvioidaan ilmakuvauksen, tiesuunnitelmien ja runkomittausten työtehtäviin liittyvä osaaminen.
Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Tutkinnonosan näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimisjakson aikana tai oppilaitoksessa. Työssäoppimisjaksolla opiskelija suunnittelee näytön yhdessä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Näyttö toteutetaan aidossa työtehtävässä ja työpaikan osoittamilla välineillä. Oppilaitoksessa suoritettava näyttötehtävä on työkokonaisuus, joka toteutetaan oppilaitoksen välineillä ja opettajan laatiman suunnitelman mukaan.

Esimerkkejä näyttötöiden aiheista:

Ensimmäinen osanäyttö

  • tielinjan maastoon merkintä
  • tarkemittauksen tekeminen ja tulosten analysointi
  • kaivokartoitus
  • maastomallimittaus takymetrillä tai satelliittipaikantimella

Toinen osanäyttö

  • tiesuunnitelman tulkinta
  • runkoverkon mittaussuunnitelman laatiminen
  • ilmakuvaussuunnitelman laatiminen
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen aiemmin hankitulla osaamisella todennetaan AHOT-menettelyllä. AHOT-menettely toteutetaan ennen tutkinnon osan aloittamista. Käytännön osaaminen ja näytön onnistumisen edellytykset varmistetaan opiskelijan suorittamalla itsearvioinnilla tutkinnon osan tavoitteista ja opettajan tekemällä haastattelulla. Mikäli opiskelijalla on näyttöön riittävä valmius, opiskelija suorittaa tutkinnon osan näyttötehtävät.

Mittaustöiden hallinnan AHOT-lomake

Muuta tietoa