Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

TIESUUNNITELMAT JA MAASTOMALLIT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tiesuunnitelman tietosisällön tulkitseminen ja laskenta Opiskelija perehtyy tiesuunnitelmien tietosisältöön tulkitsemalla tiesuunnitelmista mittaustöissä tarvittavia tietoja ja tekemällä mittaustöitä varten laskentaa ja tarkistuksia.
Tiealueen maastomallin laadintaan ja mittausohjeisiin perehtyminen, mittaamisen suunnitteleminen ja aikatauluttaminen Opiskelija laatii tiealueen maastomallin mittaussuunnitelman mittausohjeiden mukaisesti osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti.
Työturvallisuusmääräysten huomioon ottaminen tiealueen mittaustehtävissä Opiskelija kertaa Tieturva 1 –kurssilla käydyt asiat itsenäisesti ja laatii mittaussuunnitelmaansa työturvallisuusosion.
Mittausryhmän johtajana toimiminen Opiskelija toimii mittausryhmän johtajana mittaustyön aikana ja huolehtii työmaan turvallisuudesta sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesta toiminnasta.
Maastomallin mittaaminen takymetriä tai satelliittipaikanninta käyttäen Opiskelija toteuttaa laatimansa mittaussuunnitelman mukaisesti tiealueen maastomallin mittaustyön.
Mittausaineiston purku ja editointi Opiskelija siirtää aluksi ohjattuna ja myös taitojen karttuessa itsenäisesti maastossa kerätyn mittausaineiston tietokoneelle, tarkistaa aineiston oikeellisuuden ja tekee siihen tarvittavat korjaukset. Opiskelija varmistaa, että syntyvä maastomalli vastaa laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan annettuja ohjeita ja laatuvaatimuksia.
Mittaustyön raportointi Opiskelija raportoi työnsä opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Raportissa kuvataan mittauksen suunnittelun perusteet, mittauskalusto, työvaiheet ja tarkkuus sekä syntyneet lopputuotteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa tiesuunnitelmien tulkintaa, laskentaa, mittaussuunnitelman laadintaa, mittausaineiston editointia ja mittausraportin laadintaa ja niissä tarvittavaa tiedonhankintaa sekä mittauskojeiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa mittaussuunnitelman opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja mittaustyön toteuttamiseen.

Opiskelija esittelee laatimansa mittausraportin ja maastomallin opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ mittausohjeiden ja – suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

RAKENTAMISEN MITTAUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taso- ja korkeusrunkorunko-verkkojen rakentaminen, mittaaminen ja laskenta eri menetelmillä Opiskelija perehtyy taso- ja korkeusrunkorunkoverkkojen rakentamiseen, mittaamiseen ja laskentaan eri menetelmillä käytännön harjoituksilla opettajan ohjauksessa. Opiskelija selvittää työtä ohjaavat määräykset ja työn suunnitteluperiaatteet. Opiskelija tuottaa opettajan ohjaamana mittausraportin aiemmin maastoharjoitusten aikana suunnitellusta, rakennetusta ja mitatusta monikulmiojonosta, ja tekee siihen tarvittavat liitteet: mm. tasoituslaskennan ja laskentatulosteet, pistekorit sekä kiintopistekartan. Syntyneet asiakirjat tallennetaan eTaitoon.

Opiskelija kertaa käänteis- ja päätehtävän suorittamisen itsenäisesti.

Opiskelija tekee ryhmätyönä painumatarkkailumittauksen tarkkavaaituskojeella, siirtää mittaustulokset tietokoneelle ja laatii havainnollisen esityksen mittaustuloksista ja arvioi työnsä tarkkuutta.

Kaavojen ja maankäytön suunnitelmien mukaisten alueiden maastoon merkitä Opiskelija tulkitsee kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman mukaisia maastoon merkittäviä alueita ja suunnittelee ja suorittaa merkintämittauksen.
Rakennuksen maastoon merkinnän ja sijaintikatselmuksen maastotyöt sekä niiden valmistelu- ja raportointitehtävät Opiskelija selvittää Maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen asettamat vaatimukset asemapiirrokselle ja laatii opettajan ohjauksessa CAD-ohjelmalla rakennuksen pääpiirustukset sekä täyttää sähköisen rakennuslupahakemuksen. Opiskelija perehtyy opettajan avustamana Rt-kortiston ohjeisiin, jotka koskevat asemapiirroksen laatimisesta kartoittajan työtehtävien kannalta.

Opiskelija tulkitsee asemapiirustuksesta rakennuksen mitoituksen ja sen oikeellisuuden ja laskee nurkkapisteiden koordinaatit. Opiskelija tarkistaa laskentansa, etsii mittauksen vaatimat lähtötiedot sekä suunnittelee ja tekee rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman maastoon merkinnän.

Opiskelija tekee sijaintikatselmuksen vaatimat maastotyöt ja tarkemittauksen laskutehtävät sekä dokumentoi niiden tulokset.

Ilmakuvauksen hyödyntämien maastotiedon keräämisessä Opiskelija tuntee keskeisimmät ilmakuvaukseen liittyvät käsitteet ja periaatteet. Opiskelija osaa tunnistaa mittaustekniikan, esimerkiksi digitaalisen fotogrammetrian ja uusien mittaustekniikoiden mukanaan tuomat mahdollisuudet omassa työssään.
Ilmakuvausprosessin vaatimien maastotöiden ja suunnitelmien tekeminen Opiskelija rakentaa erilaisia signaaleita ilmakuvausta varten opettajan ohjauksessa ja ymmärtää tukipistemittausten merkityksen ilmakuvausprosessissa. Opiskelija laatii ilmakuvaussuunnitelman. Opiskelija tutustuu kaukokartoitukseen liittyviin
käsitteisiin ja tunnistaa ilmakuvien virheet.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa runkoverkkoihin liittyvää laskentaa ja tarvittavaa tiedonhankintaa. Opettaja ohjaa mittausraportin kirjoittamisessa ja siihen tarvittavien liitteiden tuottamisessa.

Opettaja ohjaa kaavojen ja maankäytön suunnitelmien mukaisten alueiden maastoon merkintätehtävän suorittamisessa. Opiskelija suunnittelee ja suorittaa maastoon merkinnän tehtävänannon mukaisesti ja raportoi työn tulokset. Opiskelija esittelee laatimansa mittaussuunnitelman opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja mittaustyön toteuttamiseen.

Mittausraportti esitellään opettajalle ja muille opiskelijoille sekä opiskelija arvioi, toteutuiko työ mittausohjeiden ja – suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa rakennuksen maastoon merkinnän ja sijaintikatselmuksen maastotöiden sekä niiden valmistelu- ja raportointitehtävien suorittamisessa. Opiskelija esittelee työtehtäviin laatimansa mittaussuunnitelman opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja mittaustyön toteuttamiseen.

Opiskelija suorittaa rakennuksen maastoon merkinnän ja sijaintikatselmuksen tehtävänannon mukaisesti ja raportoi työn tulokset. Raportti esitellään opettajalle, joka yhdessä opiskelija kanssa arvioi, toteutuiko työ mittausohjeiden ja – suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

TYÖMAAMITTAUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kadun rakentamiseen liittyvien merkintä- ja tarkemittausten tekeminen Opiskelija toimii mittausryhmän jäsenenä tehden kadun rakentamiseen liittyviä merkintä- ja tarkemittauksia.

Opiskelija hallitsee työtänsä ohjaavat normit ja säädökset, kuten esimerkiksi työturvallisuuteen, luonnossa toimimiseen ja mittauskaluston kuntoon liittyvät ohjeet.

Johtojen ja putkilinjojen merkintämittaus sekä kartoitus Opiskelija toimii mittausryhmän jäsenenä tehden johtoihin ja putkilinjoihin liittyviä merkintä- ja kartoitusmittauksia.
Maastomallin mittaaminen ja mittaustulosteiden tekeminen sekä massojen laskeminen Opiskelija toimii mittausryhmän jäsenenä tehden maastomalleihin liittyviä merkintä- ja tarkemittauksia.

Opiskelija hyödyntää mitattua aineistoa, laatii maastomallin, laatii tarvittavia tulosteita ja suorittaa yksinkertaisen kohteen massalaskennan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija pyrkii hankkimaan itsenäisesti opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan ja keskustelee aluksi asiasta ohjaavan opettajan kanssa. Opettaja kannustaa opiskelijaa omatoimiseen työssäoppimispaikan hankkimiseen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja esimerkiksi työn sisältövaatimukset huomioiden.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana antaen välitöntä palautetta työssä toimimisesta ja työtehtävissä kehittymisessä. Opettajan ohjaus voi tapahtua esimerkiksi työtehtävän aikana työssäoppimispaikalla tai kommentoiden työssäoppimisjakson päiväkirjaa tai eTaitoon palautettua raporttia. Työpaikkaohjaaja tai opiskelijan lähin esimies kannustavat ja tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja antavat opiskelijalle sopivasti vastuuta opiskelijan kykyjen mukaisesti.

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat työssäoppimisjakson loppuun sijoittuvan näyttötehtävän opetussuunnitelman mukaisesti. Näyttötehtävä on kokonaisuus, johon opiskelija on perehtynyt työssäoppimisjaksolla ja tuntee tehtävässä käytetyn mittauskaluston ja – tekniikan. Opettaja varmistaa että opiskelijalla on riittävät edellytykset näytön suorittamiseen ja että suunniteltu näyttötehtävä vastaa opetussuunnitelman tavoitteita. Ennen näyttöä opiskelija esittää opettajalle suunnitellun näytön sisällön ja tavoitteet. Opettaja antaa palautetta ja tarvittaessa korjausehdotuksia suunniteltuun näyttöön.

Muuta tietoa