4.2.3 Perustoimitusten hallinta 15 osp

PERUSTOIMITUSTEN HALLINNAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija saa valmiudet toimia perustoimituksiin laskettavissa kiinteistötoimituksissa toimitusvalmistelijana ja maastotöiden tekijänä.

Tutkinnon osassa opiskelija tekee kiinteistötoimituksiin liittyviä arkistotutkimuksia. Opiskelija laatii toimitusasiakirjat joko lohkomisesta, tontin lohkomisesta tai kiinteistönmääritystoimituksesta.

Tutkinnon osassa opiskelija tekee kiinteistötoimituksiin liittyviä mittaustöitä. Opiskelija ymmärtää mittaustarkkuusvaatimukset perustoimituksiin laskettavissa kiinteistötoimituksissa. Opiskelija etsii rajamerkkejä maastosta ja käyttää hyväkseen arkistotietoja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää maastotyössä tarvittavia mittauslaitteita, käsityökaluja ja materiaaleja sekä huolehtia niiden käyttökunnosta
 • tunnistaa ja rakentaa rajapyykkejä ja rajapisteitä
 • tulkita kiinteistön kauppakirjan määräalaa koskevan sisällön
 • käsitellä mittausaineistoja tarvittavaan muotoon sekä tehdä perustoimituksesta tulosteita, karttoja ja raportteja
 • selostaa Suomen kiinteistöjärjestelmän rakenteen asiakaspalvelutilanteessa
 • suorittaa perustoimitusten (lohkominen, kiinteistönmääritys) arkistotutkimuksia
 • ottaa työssään huomioon perustoimitusten lainsäädännön soveltuvin osin
 • huomioida mittauksia tehdessään työhön vaikuttavat maankäytön suunnitelmat ja kiinteistönmuodostuksen
 • ottaa huomioon työssään mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida mittaustyönsä luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti
Kirijakso Kirijaksolla opiskellaan välttämättömät perusteet, jotta opiskelija pääsee aiemmin aloittaneen ryhmän mukaan kesken lukukauden, yleensä jakson vaihtuessa. Tutkinnon osan kirijakson sisällöt: Suomen kiinteistöjärjestelmä, arkistotutkimusten suorittaminen ja toimitusasiakirjojen laatiminen.

Kirijakson kesto ja sisältö määritellään opiskelijan osaamistason ja tutkinnonosan aloitushetken mukaisesti.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä mittausharjoituksina maastossa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään lakeja, asetuksia ja toimitusasiakirjoja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa laaditaan projektityönä toimitusasiakirjat ja arkistotutkimukset. Tutkinnon osaan liittyvässä työssäoppimisjaksossa tehdään kiinteistötoimitusten maastotöitä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Projektin aikataulujen ymmärtäminen ja oman ajankäytön suunnittelun merkitys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi