4.2.4 Maankäytön suunnittelu 15 osp

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija saa valmiudet toimia maankäyttösuunnitelmien laatimisen avustavissa tehtävissä.

Tutkinnon osassa opiskelija tekee maankäyttösuunnitelman ja selostaa sen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien sisältöä ymmärrettävästi asiakaspalvelutilanteessa.

Tutkinnon osassa opiskelija piirtää puhtaaksi paikkatieto-ohjelmalla maankäyttösuunnitelmia ja tekee suunnitelmiin liittyviä muita avustavia töitä.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
  • käyttää tehtävissä tarvittavia suunnittelu-, paikkatieto- ja esitysohjelmia
  • käyttää maankäytön suunnitelmien ja kaavojen laatimisessa tarvittavia tietorekistereitä ja lähtöaineistoja
  • koota määräykset huomioiden aineistoja suunnittelua ja kaavoitusta varten sekä käsitellä niitä tarvittavaan muotoon
  • tehdä maankäytön suunnitelmien, kaavojen, tonttijakojen ja asemapiirrosten piirtotöitä sekä havainnekuvia, tulosteita ja asiakirjoja
  • asiakaspalvelutilanteessa selvittää kaavajärjestelmän ja maankäytön suunnitelmat sekä niiden laatimista koskevat ohjeet, määräykset, merkinnät, säädökset ja kuvaustekniikan
  • ottaa huomioon työlle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida työn luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
  • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
  • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
  • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti
Kirijakso Kirijaksolla opiskellaan välttämättömät perusteet, jotta opiskelija pääsee aiemmin aloittaneen ryhmän mukaan kesken lukukauden, yleensä jakson vaihtuessa. Tutkinnon osan kirijakson sisällöt: maankäytön suunnittelu Suomessa, kaavan tulkinta, asemakaavan suunnittelu ja sen piirtäminen paikkatieto-ohjelmalla.

Kirijakson kesto ja sisältö määritellään opiskelijan osaamistason ja tutkinnonosan aloitushetken mukaisesti.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (jaksossa 4) tai 3. vuonna (jaksossa 4)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Opiskelija laati itsenäisesti asemakaavan ja siihen liittyvät selostukset ja selitykset. Opiskelija piirtää maankäyttösuunnitelmia puhtaaksi paikkatieto-ohjelmalla. Opiskelu tapahtuu pääosin tietokoneella.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa laaditaan projektityönä asemakaava, johon laaditaan myös selostus sekä merkkien selitykset.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Maankäytön suunnittelun tutkinnon osassa huomioidaan kustannustehokkuus sekä arvioidaan ja seurataan laadittua työaikasuunnitelmaa sekä työssä tarvittavien materiaalien tehokasta käyttöä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi