Tutkinnon osan arviointi

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä laatimalla työkohteessa maankäytön suunnitelma- tai kaavapiirroksen tai niihin liittyvän suunnitelma-asiakirjan
annettujen lähtöaineistojen perusteella, toimien suunnitelman laatimisen avustavissa tehtävissä ja hyödyntämällä tehtyjä suunnitelmia kartoittajan tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita
ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttö

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Työssäoppimisjakson yhteydessä osanäytössä arvioidaan Maankäytön suunnittelun työtehtäviin liittyvä osaaminen. Näyttö sijoittuu toisen vuoden 4. jaksoon tai kolmannen vuoden 4. jaksoon.

Näyttösuunnitelma Tutkinnonosan näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimisjakson aikana tai oppilaitoksessa. Työssäoppimisjaksolla opiskelija suunnittelee näytön yhdessä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Näyttö toteutetaan aidossa työtehtävässä ja työpaikan osoittamilla välineillä. Oppilaitoksessa suoritettava näyttötehtävä on työkokonaisuus, joka toteutetaan oppilaitoksen välineillä ja opettajan laatiman suunnitelman mukaan.
Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Esimerkkejä näyttötöiden aiheista:

  • asemakaavan piirtäminen paikkatieto-ohjelmalla
  • kaavoitusprosessiin liittyvän tiedonannon valmistelutyöt
  • kaavoitukseen liittyvä tulostustehtävä
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen aiemmin hankitulla osaamisella todennetaan AHOT-menettelyllä. AHOT-menettely toteutetaan ennen tutkinnon osan aloittamista. Käytännön osaaminen ja näytön onnistumisen edellytykset varmistetaan opiskelijan suorittamalla itsearvioinnilla tutkinnon osan tavoitteista ja opettajan tekemällä haastattelulla. Mikäli opiskelijalla on näyttöön riittävä valmius, opiskelija suorittaa tutkinnon osan näyttötehtävät.

Maankäytön suunnittelun AHOT-lomake

Muuta tietoa