Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Maankäyttösuunnitelmien tulkinta Opiskelija tutkii erilaisia maankäyttösuunnitelmia ja tulkitsee niitä. Opiskelija vertailee voimassaolevaa asemakaava rakennettuun ympäristöön.
Kaavan piirtäminen paikkatieto-ohjelmalla Opiskelija piirtää laatimansa kaavan puhtaaksi paikkatieto-ohjelmalla.
Kestävän kehityksen huomioiminen maankäyttösuunnitelmien laatimisessa Opiskelija selvittää eri kaavoista kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä asioita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa palautetta jakson aikana opiskelijan etenemisestä opinnoissaan ja oppituntien oppimistehtävien suorituksista.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMIEN VALMISTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Maankäyttösuunnitelmien piirtäminen paikkatieto-ohjelmilla Opiskelija piirtää paikkatieto-ohjelmalla maankäyttösuunnitelmaa annettujen ohjeiden ja säädösten mukaisesti.
Kaavan laatimisen vaiheet Opiskelija tutustuu kaavan laatimisen vaiheisiin koko kaavaprosessin aikana ja ymmärtää vaiheiden vaikutuksen aikatauluun ja kaavan hyväksymiseen.
Työyhteisössä toimiminen Opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä ja tietää omat tehtävänsä ja osaa kysyä neuvoja.
Työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimusten huomiointi Opiskelija ymmärtää tietokonetyöskentelyn asettamat vaatimukset työkyvyn ylläpitämiselle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija pyrkii hankkimaan itsenäisesti opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan ja keskustelee aluksi asiasta ohjaavan opettajan kanssa. Opettaja kannustaa opiskelijaa omatoimiseen työssäoppimispaikan hankkimiseen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja esimerkiksi työn sisältövaatimukset huomioiden.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana antaen välitöntä palautetta työssä toimimisesta ja työtehtävissä kehittymisessä. Opettajan ohjaus voi tapahtua esimerkiksi työtehtävän aikana työssäoppimispaikalla tai kommentoiden työssäoppimisjakson päiväkirjaa tai eTaitoon palautettua raporttia. Työpaikkaohjaaja tai opiskelijan lähin esimies kannustavat ja tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja antavat opiskelijalle sopivasti vastuuta opiskelijan kykyjen mukaisesti.

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat työssäoppimisjakson loppuun sijoittuvan näyttötehtävän opetussuunnitelman mukaisesti. Näyttötehtävä on kokonaisuus, johon opiskelija on perehtynyt työssäoppimisjaksolla ja tuntee tehtävässä käytettävät aineistot ja paikkatieto-ohjelman. Opettaja varmistaa että opiskelijalla on riittävät edellytykset näytön suorittamiseen ja että suunniteltu näyttötehtävä vastaa opetussuunnitelman tavoitteita. Ennen näyttöä opiskelija esittää opettajalle suunnitellun näytön sisällön ja tavoitteet. Opettaja antaa palautetta ja tarvittaessa korjausehdotuksia suunniteltuun näyttöön.

Muuta tietoa