4.2.6 Paikkatiedon käsittely 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija saa valmiudet työskennellä paikkatieto-ohjelmalla kartan editointitehtävissä tai paikkatietojärjestelmän laatimisessa.

Tutkinnon osassa opiskelija tekee oman paikkatieto-järjestelmän ja digitoi karttaa. Opiskelija käyttää hyväkseen maksuttomia paikkatietoaineistoja ja tekee formaattimuunnoksia. Työskennellessään opiskelija tutustuu erilaisiin paikkatietoaineistoihin.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osassa opiskelija osaa

  • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
  • käsitellä erilaisia kartta- ja paikkatietoaineistoja
  • käyttää työssään erityyppisiä ohjelmistoja, kuten kartta-, paikkatieto-, CAD-, laserkeilaus- ja kuvankäsittelyohjelmistoja sekä tarvittavia oheislaitteita
  • tuottaa uusia aineistoja yhdistelemällä erilaisia kartta- ja paikkatietoaineistoja sekä tekemällä paikkatietoaineistoihin pohjautuvia kyselyitä ja analyysejä
  • tehdä erilaisia visuaalisia esityksiä paikkatiedon havainnollistamiseksi sekä raportoida työnsä
  • hakea tietoa erilaisista aineistoista ja rekistereistä sekä käyttää niitä apuna työssään
  • ottaa huomioon työssään kartta- ja paikkatietotuotteiden laatimista koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön sekä huomioida tarkkuusvaatimukset
  • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
  • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
  • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti
Kirijakso Kirijaksolla opiskellaan välttämättömät perusteet, jotta opiskelija pääsee aiemmin aloittaneen ryhmän mukaan kesken lukukauden, yleensä jakson vaihtuessa. Tutkinnon osan kirijakson sisällöt: paikkatieto-ohjelman käyttö, tietomuotojen muuntaminen ja kartta-aineiston ylläpitotehtävät paikkatieto-ohjelmalla.

Kirijakson kesto ja sisältö määritellään opiskelijan osaamistason ja tutkinnonosan aloitushetken mukaisesti.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (jaksossa 4) tai 3. vuonna (jaksossa 4)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Opiskelija laati itsenäisesti paikkatietojärjestelmän ja ryhmätyöskentelynä tutkitaan erilaisia paikkatietojärjestelmiä. Opiskelu tapahtuu pääosin tietokoneella.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen
Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Paikkatietojen hallinnan tutkinnon osassa huomioidaan kustannustehokkuus sekä arvioidaan ja seurataan laadittua työaikasuunnitelmaa sekä työssä tarvittavien materiaalien tehokasta käyttöä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi