Tutkinnon osan arviointi

PAIKKATIEDON KÄSITTELYN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä työtilanteessa paikkatiedon käsittelytehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Näyttösuunnitelma Työssäoppimisjakson yhteydessä osanäytössä arvioidaan Paikkatiedon käsittelyn työtehtäviin liittyvä osaaminen. Näyttö sijoittuu toisen vuoden 4. jaksoon tai kolmannen vuoden 4. jaksoon.
Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Tutkinnonosan näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimisjakson aikana tai oppilaitoksessa. Työssäoppimisjaksolla opiskelija suunnittelee näytön yhdessä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Näyttö toteutetaan aidossa työtehtävässä ja työpaikan osoittamilla välineillä. Oppilaitoksessa suoritettava näyttötehtävä on työkokonaisuus, joka toteutetaan oppilaitoksen välineillä ja opettajan laatiman suunnitelman mukaan.

Esimerkkejä näyttötöiden aiheista:

  • kantakartta-aineiston editointi paikkatieto-ohjelmalla
  • teemakartan tekeminen ja tulostustehtävät
  • lähtötietojen hakeminen rekistereistä ja aineiston analysointi paikkatieto-ohjelmalla
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen aiemmin hankitulla osaamisella todennetaan AHOT-menettelyllä. AHOT-menettely toteutetaan ennen tutkinnon osan aloittamista. Käytännön osaaminen ja näytön onnistumisen edellytykset varmistetaan opiskelijan suorittamalla itsearvioinnilla tutkinnon osan tavoitteista ja opettajan tekemällä haastattelulla. Mikäli opiskelijalla on näyttöön riittävä valmius, opiskelija suorittaa tutkinnon osan näyttötehtävät.

Paikkatiedon käsittelyn AHOT-lomake

Muuta tietoa