Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PAIKKATIEDON HALLINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Paikkatietoja koskevat ohjeet, määräykset ja lainsäädäntö Opiskelija tutustuu paikkatietoja koskeviin ohjeisiin, määräyksiin ja lainsäädäntöön. Opiskelija tietää, mitä viranomaisaineistoja on saatavissa maksutta ja tekee näiden avulla kartan. Kartan teossa hyödynnetään maksuttomia verkko-ohjelmia.
Paikkatietojärjestelmän laatiminen Opiskelija laatii paikkatietojärjestelmän. Järjestelmää varten opiskelija kerää tietoa ja luokittelee sitä. Opiskelija testaa järjestelmää erilaisilla paikkatietokyselyillä.
Työn formaattimuunnokset Opiskelija tekee paikkatietoaineistolle formaattimuunnoksia.
Kartan digitointi Opiskelija digitoi karttaa paikkatieto-ohjelmalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa palautetta jakson aikana opiskelijan etenemisestä opinnoissaan ja oppituntien oppimistehtävien suorituksista.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

PAIKKATIETOSOVELLUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kartan ylläpito- ja päivitystyöt Opiskelija käyttää paikkatieto-ohjelmaa kartan ylläpitoon ja päivitykseen. Hän käyttää erilaisia aineistoja ja osaa hyödyntää työskentelyssään paikkatieto-ohjelman erilaisia ominaisuuksia.
Paikkatietosovellusten käyttäminen Opiskelija etsii tietoa erilaisista paikkatietosovelluksista ja osaa hyödyntää tietoa työskentelyssään.
Vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot työprosessin aikana Opiskelija osaa selittää työskentelyään ymmärrettävästi ja toimii yhteistyössä työyhteisön muiden työntekijöiden kanssa.
Työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimusten huomiointi Opiskelija ymmärtää tietokonetyöskentelyn asettamat vaatimukset työkyvyn ylläpitämiselle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija pyrkii hankkimaan itsenäisesti opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan ja keskustelee aluksi asiasta ohjaavan opettajan kanssa. Opettaja kannustaa opiskelijaa omatoimiseen työssäoppimispaikan hankkimiseen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja esimerkiksi työn sisältövaatimukset huomioiden.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana antaen välitöntä palautetta työssä toimimisesta ja työtehtävissä kehittymisessä. Opettajan ohjaus voi tapahtua esimerkiksi työtehtävän aikana työssäoppimispaikalla tai kommentoiden työssäoppimisjakson päiväkirjaa tai eTaitoon palautettua raporttia. Työpaikkaohjaaja tai opiskelijan lähin esimies kannustavat ja tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja antavat opiskelijalle sopivasti vastuuta opiskelijan kykyjen mukaisesti.

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat työssäoppimisjakson loppuun sijoittuvan näyttötehtävän opetussuunnitelman mukaisesti. Näyttötehtävä on kokonaisuus, johon opiskelija on perehtynyt työssäoppimisjaksolla ja tuntee tehtävässä käytetyn aineiston ja paikkatieto-ohjelman. Opettaja varmistaa että opiskelijalla on riittävät edellytykset näytön suorittamiseen ja että suunniteltu näyttötehtävä vastaa opetussuunnitelman tavoitteita. Ennen näyttöä opiskelija esittää opettajalle suunnitellun näytön sisällön ja tavoitteet. Opettaja antaa palautetta ja tarvittaessa korjausehdotuksia suunniteltuun näyttöön.

Muuta tietoa