4.2.5 Inframittausten hallinta 15 osp

INFRAMITTAUSTEN HALLINNAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija saa valmiudet toimia tavallisimmissa työtehtävissä myös mittausryhmän vetäjänä.

Tutkinnon osassa opiskelija huolehtii mittauskaluston toimintakunnosta ja tarkistaa yleisimmät mittauskojeet sekä mittaustyössä käytetyt varusteet. Hän tekee infrarakentamiseen liittyviä merkintä- ja kartoitusmittauksia. Työskennellessään opiskelija käyttää tietotekniikkaa ja tulkitsee erilaisia suunnitelmia kuten maankäyttö- ja tiesuunnitelmia.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
  • käyttää mittaustyössä tarvittavia mittauslaitteita ja materiaaleja sekä huolehtia mittauskaluston käyttökunnosta
  • tehdä infrarakentamiseen liittyviä kartoitus- ja merkintämittauksia
  • hyödyntää työssään informaatioteknologiaa
  • käsitellä mittausaineistoa, tehdä laskentaa ja tulosteita sekä raportoida työnsä
  • hakea määräykset huomioiden työn perustana olevista suunnitelmista ja kaavoista tarvitsemansa tiedot ja käsitellä ne oikeaan muotoon
  • ottaa huomioon työlle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida mittaustyön luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
  • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
  • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
  • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kirijakso Kirijaksolla opiskellaan välttämättömät perusteet, jotta opiskelija pääsee aiemmin aloittaneen ryhmän mukaan kesken lukukauden, yleensä jakson vaihtuessa. Tutkinnon osan kirijakson sisällöt: takymetrin ja vaaituskojeen tarkistaminen, infra-alan keskeisimmät ohjeet ja määräykset, tarvittavat turvakortit

Kirijakson kesto ja sisältö määritellään opiskelijan osaamistason ja tutkinnonosan aloitushetken mukaisesti.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (jaksossa 4) tai 3. vuonna (jaksossa 4)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä mittausharjoituksina maastossa. Ryhmässä työskennellen opiskelija tarkastaa mittauskojeiden ja varusteiden toimintakunnon. Opiskelija tekee opettajan ohjauksessa tarvittavat maastomittaukset sekä vaadittavat laskutoimitukset kojevirheiden määrittämiseksi.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään alan kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja.

Mittausharjoitukset toteutetaan muutaman opiskelijan ryhmissä. Jokainen opiskelija on vuorollaan mittausryhmän johtajana.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektityönä tavallisimpien mittauskojeiden tarkistukset maastohavainnoin. Opiskelija raportoi tarkistusten työvaiheet ja johtopäätökset eTaitoon.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen
Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Inframittauksen hallinnan tutkinnon osassa huomioidaan kustannustehokkuus sekä arvioidaan ja seurataan laadittua työaikasuunnitelmaa sekä työssä tarvittavien materiaalien tehokasta käyttöä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi