Tutkinnon osan arviointi

INFRAMITTAUSTEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä työkohteessa suunnitelman mukaisen infrarakentamisen mittaustyön ja rakentamalla työmaan tarvitsemat mittamerkit tai käsittelemällä inframittauksessa mittaamansa aineiston työn tavoitteen edellyttämällä tavalla tarvittaviksi tulosteiksi. Osaamisen voi osoittaa pohjarakentamiseen, liikenneväylien, tunneleiden, ratojen ja siltojen mittaamiseen, teollisuusmittauksiin tai vastaavaan toimintaan liittyvissä tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Näyttösuunnitelma Työssäoppimisjakson yhteydessä osanäytössä arvioidaan Inframittauksen hallinnan työtehtäviin liittyvä osaaminen. Näyttö sijoittuu toisen vuoden 4. jaksoon tai kolmannen vuoden 4. jaksoon.

Tutkinnonosan näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimisjakson aikana tai oppilaitoksessa. Työssäoppimisjaksolla opiskelija suunnittelee näytön yhdessä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Näyttö toteutetaan aidossa työtehtävässä ja työpaikan osoittamilla välineillä. Oppilaitoksessa suoritettava näyttötehtävä on työkokonaisuus, joka toteutetaan oppilaitoksen välineillä ja opettajan laatiman suunnitelman mukaan.

Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Esimerkkejä näyttötöiden aiheista:

  • viemäri- tai reunakivilinjan maastoon merkintä
  • tarkemittauksen tekeminen ja tulosten analysointi
  • laserkeilauksen suorittaminen ja aineiston rekisteröinti
  • maastomallimittaus
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen aiemmin hankitulla osaamisella todennetaan AHOT-menettelyllä. AHOT-menettely toteutetaan ennen tutkinnon osan aloittamista. Käytännön osaaminen ja näytön onnistumisen edellytykset varmistetaan opiskelijan suorittamalla itsearvioinnilla tutkinnon osan tavoitteista ja opettajan tekemällä haastattelulla. Mikäli opiskelijalla on näyttöön riittävä valmius, opiskelija suorittaa tutkinnon osan näyttötehtävät.

Inframittausten hallinnan AHOT-lomake

Muuta tietoa