Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

INFRAMITTAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mittauskojeiden ja – kaluston tarkistaminen Opiskelija perehtyy kalibrointimittauksiin ja keskeisimpiin kojeiden tarkistuksia koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin sekä erilaisiin tarkistusmenetelmiin. Opiskelija tarkistaa opettajan ohjauksessa keskeisimpien mittauskojeiden ja – kaluston toimintakunnon sekä arvioi tulostensa perusteella niiden käytettävyyttä mittaustehtävissä.
Infra-alaan liittyvien ohjeiden ja määräysten tunteminen Opiskelija tutustuu itsenäisesti keskeisimpien infratyömaan mittauksia ja työnlaatua ohjaavien ohjeiden ja määräysten sisältöön. Hän esittelee työn tulokset opettajalle ja muulle ryhmälle sekä saa heiltä palautteen työstään.
Työturvallisuusmääräysten huomioon ottaminen infratyömaan mittaustehtävissä Opiskelija kertaa Tieturva 1 –kurssilla käydyt asiat itsenäisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa palautetta jakson aikana opiskelijan etenemisestä opinnoissaan ja oppituntien oppimistehtävien suorituksista.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

INFRAN TYÖMAAMITTAUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Infrarakentamiseen liittyvien kartoitus- ja merkintämittausten tekeminen Opiskelija toimii mittausryhmän jäsenenä tehden infrarakentamiseen liittyviä kartoitus- ja merkintämittauksia hyödyntäen työssään monipuolisesti tietotekniikkaa.
Työyhteisössä toimiminen Opiskelija toimii mittausryhmän vastuullisena, yritteliäänä ja yhteistyökykyisenä jäsenenä
Työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimusten huomiointi Opiskelija hallitsee työtänsä ohjaavat normit ja säädökset, kuten esimerkiksi työturvallisuuteen, luonnossa toimimiseen ja mittauskaluston kuntoon liittyvät ohjeet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija pyrkii hankkimaan itsenäisesti opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan ja keskustelee aluksi asiasta ohjaavan opettajan kanssa. Opettaja kannustaa opiskelijaa omatoimiseen työssäoppimispaikan hankkimiseen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja esimerkiksi työn sisältövaatimukset huomioiden.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana antaen välitöntä palautetta työssä toimimisesta ja työtehtävissä kehittymisessä. Opettajan ohjaus voi tapahtua esimerkiksi työtehtävän aikana työssäoppimispaikalla tai kommentoiden työssäoppimisjakson päiväkirjaa tai eTaitoon palautettua raporttia. Työpaikkaohjaaja tai opiskelijan lähin esimies kannustavat ja tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja antavat opiskelijalle sopivasti vastuuta opiskelijan kykyjen mukaisesti.

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat työssäoppimisjakson loppuun sijoittuvan näyttötehtävän opetussuunnitelman mukaisesti. Näyttötehtävä on kokonaisuus, johon opiskelija on perehtynyt työssäoppimisjaksolla ja tuntee tehtävässä käytetyn mittauskaluston ja – tekniikan. Opettaja varmistaa että opiskelijalla on riittävät edellytykset näytön suorittamiseen ja että suunniteltu näyttötehtävä vastaa opetussuunnitelman tavoitteita. Ennen näyttöä opiskelija esittää opettajalle suunnitellun näytön sisällön ja tavoitteet. Opettaja antaa palautetta ja tarvittaessa korjausehdotuksia suunniteltuun näyttöön.

Muuta tietoa