Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka
Maanmittausalaan liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija selvittää SI-järjestelmän perussuureet ja käytössä olevat etuliitteet. Opiskelija tekee yksikkömuunnoksia ja harjoittelee sopivien kerrannaisyksiköiden käyttämistä.

Opiskelija tekee käytännön mittauksia nopeudesta ja kiihtyvyydestä sekä laskee mittaustensa perusteella matkoja, aikoja ja nopeuksia sekä laatii kuvaajia.

Opiskelija tutkii työtehtävissä vastaan tulevia tilanteita, kuten kojeen alustan tukevuus, fysiikan kannalta. Opiskelija käyttää tilanteiden hahmottamisessa apuna Newtonin lakeja ja laskee voimia.

Opiskelija selvittää, miten lämpö ja lämpölaajeneminen vaikuttavat esimerkiksi mittanauhalla saataviin mittaustuloksiin ja lattoihin.

Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista mekaniikkaan ja lämpöoppiin liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista.

Työelämän kemia
Työelämässä käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelijaa perehtyy maanmittausalan työtehtävissä vastaan tulevien aineiden, kuten akkuhappo ja bensiini, turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.
Työelämässä käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tekee käytännön harjoituksia maanmittausalan työtehtävissä vastaan tulevien kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.
Työelämään liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija perehtyy maanmittausalan työtehtävissä vastaan tuleviin kemian ilmiöihin, kuten hapettumiseen ja pelkistymiseen, sekä esimerkiksi paristojen ja akkujen toimintaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään SI-järjestelmän perussuureet ja etuliitteet sekä auttaa yksikkömuunnosten tekemisessä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa mekaniikan ja lämpöopin ilmiöistä sekä soveltamaan löydettyä tietoa.

Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan kemiallisen turvallisuuden periaatteita ja antaa tarvittavaa tietoa erilaisista maanmittausalan työtehtävissä vastaan tulevista aineista. Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa maanmittausalan työtehtäviin liittyvistä kemian ilmiöistä sekä antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija ymmärtää näiden ilmiöiden merkityksen omissa työtehtävissään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukkofysiikka ja kemia, pakollinen, 2 osp

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa mekaniikkaan ja lämpöoppiin liittyviä lainalaisuuksia maanmittausalalla, esimerkiksi lämpölaajenemisen vaikutuksia tarkasteltaessa.

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida maanmittausalan työtehtäviin liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä oman alan aineisiin liittyvät riskit.

Muuta tietoa