Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN 1 osp

Tieto- ja viestintätekniikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Digitaalinen portfolio 1 osp
Sisällön editoiminen ja näyteportfolion kokoaminen Opiskelija editoi opiskeluaikanaan tuottamaansa sisältöä, kuten valokuvia, videoita ja tekstejä. Hän kokoaa editoimastaan sisällöstä mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti omaa osaamistaan kuvaavan digitaalisen portfolion, johon on liitetty oman ammattialan ja ammatillisen osaamisen kannalta keskeisiä dokumentteja. Opiskelija esittelee digitaalisen portfolionsa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa editoimisessa, kuten kuvankäsittelyohjelman käytössä, videoiden editoimisessa ja tekstien oikeakielisyyden tarkistamisessa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa valitsemaan osaamisensa markkinoinnin kannalta keskeisiä dokumentteja portfolioonsa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan portfolion kattavuutta ja monipuolisuutta. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa markkinoida osaamistaan portfolion avulla.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN 3 osp

Tieto- ja viestintätekniikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tieto- ja viestintätekniikka 3 osp
Tietokoneen toimintaperiaatteen ymmärtäminen Opiskelija tutustuu tietokoneen toimintatapaan, sen keskeisimpiin komponentteihin ja erilaisiin maanmittausalalla käytettäviin lisälaitteisiin esim. tulostimiin ja skannereihin. Hän kokoaa tietokoneen opettajan ohjauksessa.
Laitteiden ja sovellusten käyttöön asennus Opiskelija asentaa tietokoneeseen mm. käyttöjärjestelmän ja virustorjuntaohjelman sekä oheislaitteita.
Sähköisen median hyödyntäminen Opiskelija hakee tutkinnon osaan liittyvää tietoa sähköisestä mediasta ja hyödyntää monipuolisesti TVT:n lähteitä.
Digitaalisen materiaalin hyödyntäminen Opiskelija osaa hyödyntää digitaalista materiaalia opiskelussaan sekä e-portfolion teossa huomioiden tekijänoikeusohjeet ja määräykset.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään tietokoneen rakenteen ja toimintaperiaatteen. Opiskelija oppii käyttämään erilaisia tulostimia ja skannereita sekä hyödyntämään niitä työssään.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan Tieke:n ajokorttikokein.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa Tutkinnon osassa suoritetaan Tieken A-tutkinnon osat; Koneet ja laitteet, Internet ja sähköposti sekä Esitysgrafiikka (mahd. Verkkotyöskentely).