Tutkinnon osan arviointi

LASERKEILAUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman mukaisen laserkeilauksen ja rakentamalla mittaustyön tarvitsemat tähykset tai käsittelemällä keilausainestoa työn tavoitteen edellyttämällä tavalla tarvittaviksi tulosteiksi. Työ tehdään aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin aitoja työmaan oloja vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.
Ammattiosaamisen näyttö  Ammattiosaamisen näytöt
Näyttösuunnitelma Tutkinnon osassa järjestetään näyttö, jolla arvioidaan opiskelijan osaamista. Näyttö sijoittuu kolmannen vuoden 3. jaksoon.
Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Tutkinnon osan näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Oppilaitoksessa suoritettava näyttötehtävä on työkokonaisuus, joka toteutetaan oppilaitoksen välineillä ja opettajan laatiman suunnitelman mukaan.

    Esimerkkejä näyttötöiden aiheista:

  • laserkeilauksen tekeminen ja aineiston siirto tietokoneelle
  • mitattujen pistepilvien rekisteröinti ja laadun arviointi
  • tehtäväksi annettujen tulosteiden tekeminen
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointitaulukko
Muuta tietoa