Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

LASERKEILAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mittaussuunnitelman laatiminen Opiskelija perehtyy laserkeilaukseen mittausmenetelmänä ja erilaisiin mittauksen toteutustapoihin. Opiskelija laatii mittaussuunnitelman, jossa hän ottaa huomioon mm. mitattavat ja mallinnettavat kohteet, mittaustyön aikataulun sekä vaadittavan kaluston, materiaalin ja työturvallisuuden vaatimukset.
Keilausaineiston kerääminen maalaserkeilaimella Opintojaksossa suoritetaan laserkeilaus valitusta kohteesta ja mittausryhmässään opiskelija käyttää pääosin itsenäisesti laserkeilainta pistepilvien mittaamiseen ja takymetriä tähysten kartoittamiseksi tavoitekoordinaatistoon.
Tiedonsiirto ja formaatin muunnokset Opiskelija siirtää mittausaineiston keilaimesta tietokoneelle jälkikäsittelyohjelmaan ja tekee työn vaatimat formaatin muunnokset.
Keilausaineiston rekisteröinti Opiskelija rekisteröi mitatut pistepilvet laadukkaasti käyttäen tehtävän vaatimia erilaisia rekisteröintimenetelmiä. Opiskelija arvioi rekisteröinnin onnistumista ja selvittää itsenäisesti ongelmatilanteita.
Aineiston käsittely ja erilaisten lopputuotteiden valmistaminen Opiskelija tuottaa pistepilviaineistosta erilaisia lopputuotteita kuten esimerkiksi pituus- ja poikkileikkauksia, maastomalleja, mallinnettuja kohteita, videoanimaatioita ja selaimella hyödynnettävää mittausaineistoa.
Työturvallisuusmääräysten huomioon ottaminen laserkeilauksen työtehtävissä Opiskelija suorittaa laserkeilauksen huolehtien työturvallisuudesta ja kojeen oikeasta käyttämisestä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa palautetta jakson aikana opiskelijan etenemisestä opinnoissaan ja oppituntien oppimistehtävien suorituksista.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa