Tutkinnon osan arviointi

UUTTA TEKNOLOGIAA MAANMITTAUSALALLA OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä portfolionäytön, johon on koostettu keskeisimmät jakson aikana opitut asiat. Näyttö tehdään oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.
Ammattiosaamisen näyttö  Ammattiosaamisen näyttö
Näyttösuunnitelma Tutkinnon osassa järjestetään näyttö, jolla arvioidaan opiskelijan osaamista. Näyttö sijoittuu kolmannen vuoden 1. jaksoon.
Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Tutkinnon osan näyttö suoritetaan portfolionäyttönä oppilaitoksessa. Oppilaitoksessa suoritettava näyttötehtävä on työkokonaisuus, joka toteutetaan opettajan laatiman suunnitelman mukaan.

    Esimerkkejä näyttötöiden aiheista:

  • kooste yritysvierailuista ja niiden annista
  • erilaisten teknologioiden vertailu kestävän kehityksen näkökulmasta
  • raportti: uuden teknologian hyödyntäminen työssäoppimisjaksolla
  • uuden työtavan tai – tekniikan ideointi maanmittausalalle
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointitaulukko
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään suunnitelma-asiakirjoja Micro-Station ohjelmalla.