5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan painoviestintään liittyviä matematiikan, fysiikan ja kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Opiskelija oppii painoviestintätekniikassa tarvittavia matemaat-tisia taitoja, soveltamaan erilaisia matemaattisia menetelmiä, huomioimaan fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä oman alansa teh-tävissä sekä oman alan kannalta keskeisimpiä tieto- ja viestintä-tekniikan taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakol-liset osaamistavoitteet (yhteensä 6 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 9 osaamispisteen edestä matemaattis-luonnontieteellistä osaamista.

Osaamistavoitteet 5.2.1 Matematiikka

Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
 • osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
 • osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti
 • osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

   Opiskelija

   • osaa ilmaista muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaat-tisilla lausekkeilla
   • osaa muodostaa ja laatii omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia
   • osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla
   • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
   • osaa soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousma-tematiikkaa, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia
   • osaa kerätä ja ryhmitellä omaan alaan liittyvää tietoa.

5.2.2 Fysiikka ja kemia

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

   • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia
   • osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia
   • osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

   • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään
   • osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia
   • osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä
   • osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia
   • osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mit-taustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

   • osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita
   • osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään
   • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
   • osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

  • osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää omalla ammattialalla
  • osaa ratkaista yleisimpiin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia
  • osaa ottaa käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia
  • osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi
  • osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa.
Tutkinnon osan sijoittuminen Kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Matemaattis-luonnontieteelliset tutkinnon osan opinnot suorite-taan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja samanaikaisopetuk-sena työsalissa.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, esim. verkkomateriaalit.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain verkko-opintoina.

Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä projekteissa ja pajatyöskentelynä.

Tutkinnon osia ei kuitenkaan voi suorittaa kokonaisuudessaan etäopiskeluna ilman arvioivaa vuorovaikutusta opiskelijan ja opettajan kesken.

Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
graafinen tuotantotoiminta 25 osp,
seripaino 15 osp,
painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus 25 osp,
ammatillinen valinnainen tutkinnon osa 5 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: opiskelija hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

Matematiikka ja luonnontieteet: Opiskelija tai tutkinnon suorit-taja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuk-siin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään.

Teknologia ja tietotekniikka: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.2.1 Matematiikka

5.2.2 Fysiikka ja kemia

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen

5.2.4 Tutkinnon osan arviointi