5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen


TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan painoalaan liittyviä kulttuuriin, taiteeseen ja ympäristöosaamiseen liittyviä taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 7 osaamispisteen edestä sosiaalista ja kulttuurista osaamista.

Osaamistavoitteet 5.4.1 Kulttuurien tuntemus

Osaamistavoitteet 3 osp

Opiskelija

 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa
  ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua
 • osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
 • osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan
 • osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla
  alallaan
 • osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin.

5.4.2 Taide ja kulttuuri

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä
 • osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)
 • osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita
  käytäntöjä
 • osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset
  vaikutukset
 • osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien,
  palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

5.4.3 Psykologia

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa havainnoida ja ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä
 • osaa hyödyntää kehityspsykologista tietoa työssään erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa
 • osaa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen tiedon avulla
 • osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan ja oman alan työtehtävistä suoriutumista edistävästi
 • osaa arvioida työhönsä liittyviä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutilanteita ja toimia psykologista tietoa käyttäen.

5.4.4 Ympäristöosaaminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Tutkinnon osan sijoittuminen
Taide ja kulttuuri/Piirustus ja maalaus (3 osp) opiskellaan 1. vuonna integroituna Seripaino 8 osp -tutkinnon osaan.

Taide ja kulttuuri/ Omat taidetyöt (2 osp) opiskellaan 2. vuonna integroituna painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus 12osp -tutkinnon osaan.

vapaasti valittava: Kulttuurien tuntemus 1 osp 3. vuonna
vapaasti valittava: Omat taidetyöt 1-2 osp 3. vuonna

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen tutkinnon osan opinnot (Kulttuurien tuntemus sekä Taide ja kulttuuri) suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa, sekä muissa kaupungin tarjoamissa kulttuuri- ja oppimisympäristöissä.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Osia tutkinnon osista voidaan mahdollisesti korvata verkko-opintoina.
Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opintoihin Seripaino (8 osp)

Taide ja kulttuuri (3 osp)

Painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus 12 osp

Taide ja kulttuuri/Omat taidetyöt (2 osp)

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.4.1 Kulttuurien tuntemus

5.4.2 Taide ja kulttuuri

5.4.3 Psykologia

5.4.4 Ympäristöosaaminen

5.4.5 Tutkinnon osan arviointi