4.1.1 Graafisen tuotannon toteuttaminen 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy painoviestintäalan perusteisiin ja tuotteen valmistusprosessiin suunnitelmasta valmiiksi painotuotteeksi. Opiskelija käyttää Macintosh- ja PC-työasemia, tutustuu typografiaan, tulostimiin, toimisto-ohjelmien käyttöön, erilaisiin painomenetelmiin, painokoneisiin ja taittokoneisiin sekä paperileikkurin käyttöön. Monien koneiden, laitteiden ja ohjelmien käyttöohjeet ovat yleensä englanninkielisiä – siksi ammattitaitoa täydennetään englannin kielen opiskelulla.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

 • osaa toimia työyhteisössä yhteisiä ja yleisiä sääntöjä noudattaen
 • osaa säilyttää kaikki työtä koskevat dokumentit ja ymmärtää niiden tärkeyden
 • osaa toimia kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla työympäristössään eli ymmärtää raaka-aineiden
  taloudellisen käytön, jätteiden lajittelun ja kierrätyksen merkityksen ympäristölle
 • suorittaa hyväksytysti työturvallisuuskeskuksen perusteiden mukaisen kokeen tai vastaavan
 • työturvallisuuskurssin tai osaa muuten sitä vastaavat tiedot ja taidot
 • tuntee painoviestintäalan tuotantoketjun rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
 • tuntee painoviestintäalan historian pääpiirteet sekä yleisimmät tuotteet, työtehtävät ja yritykset
 • osaa käyttää työssään ergonomisesti oikeita työasentoja
 • tuntee väriopin perusteet ja osaa värin käytön periaatteet painoviestintäalalla
 • osaa ohjattuna hankkia tietoa englanninkielisistä painoviestintäalaan liittyvistä materiaaleista ja
 • ohjeista kirjallisia sekä sähköisiä tiedonlähteitä käyttäen
 • ymmärtää englanninkielistä painoviestintäalan välineistöön, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää tekstiä.

ULKOASUNTOTEUTUS
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa työohjeiden pohjalta valmistaa yksinkertaisen painotyön ulkoasun
 • osaa tulostaa painotyön
 • tuntee typografian merkityksen ja tunnistaa yleisimmät kirjainlajit
 • tunnistaa kuva-aineiston päätyypit, vektorigrafiikan ja bittikarttakuvan
 • tietää arkkiasemoinnin merkityksen painotyössä
 • osaa käyttää yleisimpiä tietokoneiden käyttöjärjestelmiä.

PAINOTEKNIIKKA JA JÄLKIKÄSITTELY
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa vedostaa painokoneella
 • osaa tehdä yksittäisiä jälkikäsittelyn tehtäviä
 • hahmottaa offsetpainon käyttöalueet ja soveltuvuudet
 • tuntee seri-, flexo- ja syväpainon käyttöalueet ja soveltuvuudet
 • tuntee digitaalipainon käyttöalueet ja soveltuvuudet
 • osaa noudattaa työsuojeluohjeita ja käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä
 • selvittää pääpiirteittäin eri painomenetelmien konerakenteet
 • tuntee eri jälkikäsittelymenetelmät
 • tuntee yleisesti jälkikäsittelytekniikan osuuden ja merkityksen prosessissa
 • tuntee yleisimmät jälkikäsittelykoneet.

TIETOTEKNIIKKA
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa käyttää toimisto-ohjelmia, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, sähköposti- ja esitysgrafiikkaohjelmia
 • ammattitehtävissä tarvittavan tiedon tuottamiseen, muokkaamiseen ja esittämiseen
 • osaa ottaa käyttöön ja soveltaa uusia tietoteknisiä lisälaitteita ja ohjelmia (tarvittaessa käyttötuen avustuksella)
 • osaa käyttää ammattitehtävissä tarvittavia tietoteknisiä välineitä ja järjestelmiä tiedon hankintaan, käsittelyyn, muokkaukseen, tallentamiseen ja esittämiseen
 • osaa tehdä asiakirjan ja tarvittavat muotoilut
  • tekstin kirjoittaminen, muotoilu ja tallennus oikeaan muotoon
 • osaa oikolukea tekstin
 • osaa tehdä esitysgrafiikkaa
  • käyttää yrityksen värejä, fontteja ja logoja
 • osaa taulukkolaskennan perustoiminnot
  • peruslaskukaavat, graafiset kaaviot ja solujen muotoilun
 • tietää kymmensormijärjestelmän periaatteen
 • osaa käyttää ammattitehtävissä tarvittavia verkkoviestintämenetelmiä ja -sovelluksia tiedon lähettämiseen ja jakamiseen
 • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla perustaidot oppilaitoksen verkkojen käytöstä ja työturvallisuudesta. Tarvittaessa opiskelijan tulee suorittaa kirijakso ”Valmennus painoviestintään”.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään suunnitelmien laadinnassa ja media-aineistojen käsittelyssä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp
Matematiikka 1 osp
Äidinkieli 1 osp
Liikunta ja terveystieto 1 osp
Yhteiskuntataidot 1 osp
Yhteensä 5 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osan aikana tehdään vihkotyö, joka arvioidaan ammattiosaamisen näyttönä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Toimintakokonaisuuksien toteutuksessa korostetaan sisäistä yrittäjyyttä ja tuetaan omatoimisia työelämälähtöisiä työskentelytapoja sekä oman työn arviointia laatuvaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi