Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLISET 3 osp

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Arkielämän matematiikka 1 osp
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo painoviestintäalan perustehtävissä vastaan tulevia, esimerkiksi paperin neliömassaan liittyviä, tavanomaisia laskutoimituksia.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa arkielämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseen sekä väriseosten ja pesuaineliuosten laskemiseen.
Mittayksikkömuunnokset arki-elämässä ja omalla alalla Opiskelija harjoittelee painoviestintäalan keskeisimpiä mittayksiköiden muunnoksia käyttäen viivoitinta apuna. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten kymmenenpotensseja. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia.
Geometriset kuviot, 1 osp
Geometristen kuvioiden hahmottaminen Opiskelija opettelee hahmottamaan keskeisimpiä geometrisia kuvioita piirtämistehtävien avulla käyttäen apuna viivoitinta ja harppia.
Erilaiset matemaattiset menetelmät Opiskelija harjoittelee soveltamaan Pythagoraan lausetta ja muita geometrian laskusääntöjä oman alan tehtäviin, esimerkiksi näyttöruutujen mittojen ja suurennosten ja pienennösten mittojen laskemiseen.
Omalla alalla tärkeät geometriset käsitteet Opiskelija perehtyy painoviestintäalalla tärkeisiin geometrisiin käsitteisiin, kuten kultainen leikkaus.
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla tuloksiaan tunnettuihin tosiasioihin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Geometrian soveltaminen työelämässä 1 osp
Keskeisimmät yksikönmuutokset Opiskelija harjoittelee keskeisimpiä pituuden, pinta-alan ja tilavuuden yksikönmuunnoksia.
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija suorittaa esimerkiksi paperiarkkien ja pakkausten kokoon liittyviä mittauksia ja laskee pinta-aloja ja tilavuuksia tekemiensä mittausten perusteella. Samalla opiskelija kertaa tavanomaisimpien pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisen.
Erilaiset matemaattiset menetelmät Opiskelija käyttää yhtälönratkaisutekniikoita geometristen ongelmien ratkaisuun.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

matematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa, kuten pakkausten hahmottamisessa tasokuviona.

Muuta tietoa Arki- ja työelämän matematiikka toteutetaan 1. vuonna jaksossa 1, Geometriset kuviot 2. vuonna jaksossa 1 (painotekniikka) ja jaksossa 2 (ulkoasuntoteutus) ja Geometrian soveltaminen työelämässä 2. vuonna jaksossa 3 (painotekniikka) ja jaksossa 4 (ulkoasuntoteutus).