Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLISET (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka 1 osp
Painoviestintäalaan liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija perehtyy tavallisimpiin mekaniikan lainalaisuuksiin ja niiden merkitykseen omalla alalla, esimerkiksi painokoneen toiminnan kannalta. Opiskelija perehtyy valo- ja värioppiin, esimerkiksi värien muodostumiseen näyttöruuduille ja papereille.
Mittausten ja havaintojen tekeminen Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista mekaniikkaan, valo-oppiin ja olomuotoihin liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista.
Työelämän kemia 1 osp
Turvallinen työskentely Opiskelija kertaa turvallisen työskentelyn edellytykset ja työskentelee näiden edellytysten mukaan sekä luokassa että työsalissa.
Painoviestintätekniikkaan liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija etsii tietoa puhtaista aineista ja seoksista ja tutustuu emulsion merkitykseen painamisessa. Opiskelija perehtyy oman alan kemian ilmiöihin, kuten esimerkiksi happojen ja emästen ominaisuuksiin ja pH:n merkitykseen painamisessa. Opiskelija perehtyy eri olomuotojen ominaisuuksiin ja esimerkiksi veden pintajännityksen sekä pneumatiikan merkitykseen painamisessa.
Painoviestintätekniikassa käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelija perehtyy oman alan aineiden, kuten isopropanolin, turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.
Painoviestintätekniikassa käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija tekee käytännön harjoituksia oman alan kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa mekaniikan ja valo-opin perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan oman alan työtehtävissä. Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan kemiallisen turvallisuuden periaatteita ja antaa tarvittavaa tietoa erilaisista painoviestintätekniikassa käytettävistä aineista. Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa painoviestintätekniikkaan liittyvistä kemian ilmiöistä sekä antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija ymmärtää näiden ilmiöiden merkityksen omissa työtehtävissään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

fysiikka ja kemia, pakollinen, 2 osp

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa mekaniikkaan ja valo-oppiin liittyviä lainalaisuuksia painoviestintätekniikassa.

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida omaan alaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä oman alan aineisiin liittyvät riskit.

Muuta tietoa Fysiikka ja kemia 1. vuoden aikana.

Esimerkiksi äänen suuntautumisvaihtoehdossa fysiikka voidaan integroida akustiikan opintoihin.